top of page

DOKUMENTY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOLERANCE

194 00  Praha 9, Mochovská 570

tel./fax : 281862033, tel.: 281862038

-----------------------------------------------------------------------------

A/ GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 

Mgr. Eva Šmídová

Moore Czech Republic s. r. o.

Karolínská 661/4

186 00    Praha 8

Tel.: +420 731 609 403

e-mail: consultant@moore-czech.cz

Informace o tom, které osobní údaje jsou o jednotlivých subjektech osobních údajů (žáci a jejich zákonní zástupci, zaměstnanci, smluvní partneři) zpracovány, jsou k nahlédnutí u ředitelky školy.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJÚ COOKIES

 

Škola/školské zařízení Základní škola Tolerance, IČ 70831025 (dále jen „Škola“, „Školské zařízení“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje uživatele svých webových stránek (dále jen „subjekty údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany „Školy“, „Školského zařízení“, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů.

 

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začne uživatel využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují preference a úkony, které na nich uskutečnil (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusí zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou. Cookies obsahují informace týkající se používání internetu, ale neidentifikují konkrétní osobu. Cookies jako takové nepředstavují riziko pro samotný počítač. V důsledku shromažďování údajů však může obecně docházet ke ztrátě anonymity jednotlivých uživatelů. Vše se samozřejmě odvíjí od toho, jaké informace návštěvník webu sděluje (lze nastavit přímo v zařízení samotným uživatelem).

Soubory cookies obecně pomáhají např.:

 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;

 • navigace a fungování webových stránek;

 • personalizaci obsahu webových stránek včetně reklamních sdělení;

Používání souborů cookies lze nastavit pomocí internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookies lze pomocí webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookies.

Pokud uživatel sdílí dané zařízení s dalšími osobami, pak sdílení nastavení prohlížeče s jinými osobami včetně cookies je pouze na jeho svobodné volbě a jeho zodpovědnosti.

 

Škola/školské zařízení zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek následující údaje:

 • Cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele (interpretační vodítka k určení takových cookies poskytuje WP194), jde o tzv. funkční či technické a relační cookies. Funkční cookies – Jedná se o soubory, které jsou bezprostředně zapotřebí k zajištění základních funkcí webové stránky. Tyto druhy cookies jsou vzhledem ke své podstatě a účelu bez dalšího povoleny a souhlas subjektu údajů se zde nevyžaduje. Funkční cookies jsou využívány vždy.

 

Škola/školské zařízení nevyužívá a ani nedala pokyn Zpracovateli k využívání následujících cookies:

 • Marketingové cookies: Tyto cookies používají reklamní společnosti k zobrazování reklam, které jsou relevantní pro uživatele.

 

Škola/školské zařízení zpracovává osobní údaje pouze v souladu s uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

 

 1. Kdo všechno bude mít k Vašim osobním údajům přístup?

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Organizace a jeho zaměstnanců zpracovávány také partnery školy/školského zařízení  Externími partnery, kteří jako zpracovatelé mohou zpracovávat Vaše osobní údaje, si škola/školské zařízení pečlivě vybírá a svěří osobní údaje pouze těm partnerům, kteří poskytují dostatečné záruky zajištění vhodných technických a organizačních opatření, aby nemohlo zejména dojít k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněnému přístupu k nim.

Subjekty, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou či v budoucnu mohou být:

 • osoby, které pro Organizace zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které Organizace pro tyto služby využívá (zpracovatelé);

B/ PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Základní škola Tolerance, Praha 9, Mochovská 570, 194 00 Praha 9 se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky https://www.mochovska.cz/ v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku https://www.mochovska.cz/

 

Stav souladu:

Tato internetová stránka je plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  

Nepřístupný obsah:

Je obsah, který nespadá do oblasti působnosti platných právních předpisů (dle § 3, odst. 3 zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací).

 

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1. 9. 2020

Pro vypracování tohoto prohlášení byla v souladu s čl. 3 odst. 1 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/1523 použita následující metoda:

- vlastní posouzení provedené subjektem veřejného sektoru;

 

Zpětná vazba a kontaktní údaje

V případě, že zaznamenáte problémy s přístupností internetových stránek/mobilní aplikace, obracejte se, prosím na níže uvedenou zodpovědnou osobu/organizační složku. Ta vám poskytne informace o řešení příslušných problémů v oblasti souladu a na vyžádání poskytne informace o obsahu, který je vyňat z rozsahu působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

 

Za přístupnost internetových stránek/mobilní aplikace je v organizaci zodpovědná společnost www.fullhouse.cz, s.r.o., IČ 02576309, email: info@fullhouse.cz.

 

Postupy pro prosazování práva

Máte právo na zajištění přístupnosti té části internetových stránek, která obsahuje informace o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění vyhlášky č. 515/2020 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že u tato část internetových stránek školy nebude přístupnost zajištěna a škola nebude řádně reagovat na vaše podněty, máte právo obrátit se na níže uvedený orgán určený pro prosazování vašich práv.

 

Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra

odbor eGovernmentu

náměstí Hrdinů 1634/3

140 21 Praha 4

e-mail:  pristupnost@mvcr.cz

 

V Praze dne 20. 8. 2021

 

PaedDr. Iva Švandová
ředitelka školy

Prohlášení bude revidováno dne 10. 9. 2022

C/ Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“)

 

Níže naleznete povinně zveřejňované informace způsobem umožňující dálkový přístup dle § 5 zákona.

Seznam informací o povinném subjektu, který musí být zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, uvádí výše uvedené ustanovení ve svých odstavcích 1 a 2. Tyto informace se zveřejňují na webových stránkách škol a školských zařízení. Možnost zveřejnit určité informace pomocí odkazu stanovuje v konkrétních případech zákon, popřípadě vyhláška č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy.

Přesnou strukturu zveřejňovaných informací stanovuje Příloha č. 1 výše zmíněné vyhlášky.

 

1/ Oficiální název
Základní škola Tolerance, Praha 9, Mochovská 570

Právní forma: příspěvková organizace
IZO: 102301662

 

2/ Důvod a způsob založení

Příspěvková organizace Základní škola Tolerance, byla zřízena usnesením č. j.  9029/06-21 ze dne 24. 4. 2006 a sídlí na adrese Mochovská 570, Praha 9. Zřizovací listina je ze dne 24. 4. 2006 a nabyla účinnosti 1. 9. 2006. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace byla schválená  usnesením Zastupitelstva HMP ze dne 24. 5. 2019 včetně dodatků a nabyla účinnosti 1. 6. 2019.

Hlavním účelem příspěvkové organizace je poskytování předškolního vzdělávání podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

 

3/ Organizační struktura

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je její ředitelka, (dále jen „ředitelka“). Ředitelka činí právní úkony jménem příspěvkové organizace ve všech věcech. Do funkce je jmenována a může být odvolána v souladu s § 166 školského zákona a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích.  

 

4/ Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Sídlo: Mochovská 570, Praha 9

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Adresa pro osobní návštěvu: shodná adresou v předchozím bodě

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny: po telefonické domluvě – ředitelka, zástupce řed., vedoucí školní jídelny.

4.4 Telefonní čísla

Telefonní spojení: 281 862 033, 281 062 038

ředitelka školy 281 862 033 mob.:

e-mail: svandova@mochovska.cz

zástupce ředitele:

vedoucí školní jídelny 281 862 035, e-mail: cervenkova@mochovska.cz (bude změna)

pověřenec ochrany osobních údajů Eva Šmídová, mob.: +420 731 609 403

e-mail: consultant@moore-czech.cz

4.5 Adresa internetových stránek

Webové stránky: www.mochovska.cz

4.6 Adresa podatelny

Mochovská 570, Praha 9

Přehled technických nosičů dat, na kterých povinný subjekt přijímá dokumenty v elektronické podobě:

USB flash disk, CD, DVD.

4.7 Elektronická adresa podatelny

E-mailová adresa: info@mochovska.cz

4.8 Datová schránka

ID datové schránky: mkf7pq

 

5/ Případné platby lze poukázat

Č. účtu 248847379/0800 – poplatek za družinu, plavání, školu v přírodě, materiál do kroužků keramiky a vaření

Č. účtu 35-248847379/0800 – stravné

Variabilní symbol je přidělen při zápisu do školy.

 

6/ IČO

70831025

 

7/ Plátce daně z přidané hodnoty

Škola není plátcem DPH.

8/ Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů

8.1.1 Dokumenty podléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout

 • Zřizovací listina školy rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku – v listinné podobě v ředitelně školy

 • Údaje o rozpočtu v aktuálním a uplynulém roce – v listinné podobě v ředitelně školy

 • Školní vzdělávací programy – v listinné podobě v ředitelně školy

 • Výroční zpráva o činnosti školy – v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě na webu školy www.mochovska.cz

 • Školní řád, rozvrh vyučovacích hodin – v listinné podobě v ředitelně školy

 • Dokumentace BOZP a PO – v listinné podobě v ředitelně školy

 • Účetní, majetková a hospodářská dokumentace – v listinné podobě v ředitelně školy

 • Soubor vnitřních směrnic a předpisů – v listinné podobě v ředitelně školy

 8.1.2. Dokumenty nepodléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout pouze při prokázání oprávněného zájmu (zejména zákonným zástupcem dítěte). Nahlížení může proběhnout formou předložení částečně anonymizované kopie dokumentu v případě, že dokument obsahuje též údaje, do kterých nahlížející není oprávněn nahlédnout

 • Knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky
  – v listinné podobě v ředitelně školy

 • Třídní kniha, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu
  – po předchozí domluvě s ředitelem školy

 • Doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování – v listinné podobě v ředitelně školy

 • Záznamy z pedagogických rad – v listinné podobě v ředitelně školy

 • Plán hospitační a kontrolní činnosti, záznamy o provedených hospitacích a kontrolních zjištěních – v listinné podobě v ředitelně školy
   

8.2. Rozpočet

Rozpočet školy a jeho střednědobý výhled je přístupný na webových stránkách Hlavního města Prahy (www.praha.eu)  

 

9/ Žádosti o informace

Při vyřizování žádostí o informace se postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Směrnice upravující svobodný přístup k informacím
je přístupná v listinné podobě v ředitelně školy.

 

10/ Příjem podání a podnětů

Žádosti a další podání je možné doručit osobně do ředitelny školy v úřední hodiny, zaslat písemně na adresu školy, elektronicky na emailovou adresu ZŠ, prostřednictvím DS nebo telefonicky na telefonním čísle kanceláře školy. Příjem žádostí a dalších podání se řídí podle svého obsahu zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

11/ Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších používaných právních předpisů naleznete na následující stránce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

11.2 Vydané právní předpisy

Povinný subjekt nevydává právní předpisy v rámci věcné působnosti. Soubor vnitřních směrnic je k dispozici v listinné podobě v úředních hodinách v ředitelně školy.

 

12/ Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazba nákladů na pořízení informace činí:

1. Kopírování černobílé na kopírovacích strojích

Formát A4 jednostranný……………………………………….…………1,50 Kč/A4

Formát A4 oboustranný………………………………………….……….2,00 Kč/A4

Formát A3 jednostranný…………………………………….…….……...2,50 Kč/A3

Formát A3 oboustranný…………………………………….…….………3,00 Kč/A3

2. Tisk na tiskárnách PC

Formát A4 na laserové tiskárně…………………………….……………2,00 Kč/A4

Formát A4 na ostatních tiskárnách.………….…….…………….………2,50 Kč/A4

3. Kopírování na magnetické nosiče

CD……………..……………………………….………..………………50,00 Kč/1ks

4. Jiné kopírování a filmování

Video………………………………………..………………...…………dle skutečných nákladů

5. Za odeslání informace

Poštovné a jiné poplatky dle sazeb platného poštovního sazebníku

6. Další věcné náklady

Dle formy poskytované informace

7. Osobní náklady

Osobní náklady, přesáhne-li doba zpracování a vyhledání informace 1 hod. a za každou další započatou hodinu……………………………………………………..150,00 Kč/hod.

8. Pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané školou, předškolním nebo školským zařízením, hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku.

9. Nepřesáhne-li částka za poskytnutí informací 50,- Kč, budou poskytnuty zdarma.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná rozhodnutí o výši úhrad vydaná podle zákona o svobodném přístupu k informacím v případě stížnosti nebyla ve vztahu k povinnému subjektu za poslední dva roky vydána.

 

13/ Licenční smlouvy
Škola nemá licenční smlouvy.

 

14/ Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím
Na webových stránkách školy www.mochovska.cz. 

 

Osnova popisu úkonů orgánu veřejné moci

Osnovu a popisy úkonů orgánů veřejné moci dle § 2 vyhlášky č. 515/2020 Sb. o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy naleznete na Portálu veřejné správy.

bottom of page