top of page

O škole

ZŠ_Tolerance.jpg

Školu navštěvují děti s lehkým mentálním postižením, děti se SPU, děti s vývojovými poruchami chování nebo kombinace těchto poruch a mají doporučení podpůrných opatření z odborných pracovišť.

Tito žáci se vzdělávají podle programu Základní škola.

 

Dále školu navštěvují žáci se středním mentálním postižením a různými kombinacemi poruch. Tito žáci se vzdělávají podle programu Základní škola speciální.

 

Žáci se vzdělávají v 21 třídách podle programů: Základní škola  a Základní školy speciální.   

Škola se nachází v klidném parkovém prostředí u metra.

 

Třídy a školní družiny  jsou  dlouhodobě  uzpůsobeny  pro menší počet žáků.

 

Škola má řadu specializovaných učeben - počítačové učebny, lego učebnu, knihovnu, divadelní místnost, dílny, cvičnou kuchyň, pozemek se skleníkem, velkou tělocvičnu s hřištěm přístupným veřejnosti. Školní družina má 4 oddělení, tři se nachází v prvním patře druhého pavilonu, kde má každé oddělení má samostatnou učebnu, a jedno v jeho přízemí.

Historii školy je možné vysledovat již od roku 1931.

 

Dříve se nazývala Speciální školy Mochovská a sídlí na této adrese od roku 1982. Její historie je ovšem mnohem starší. Už ve školním roce 1942/1943 byly při obecné škole zřízeny dvě pomocné třídy, které byly v roce 1945 přeměněny v samostatnou školu.

 

Komplex školy se skládá ze dvou pavilonů (I, II), školní jídelny a tělocvičny.

 

Škola dává šanci dětem, které mají na běžné základní škole problémy se zvládáním učiva. 

 

Školu navštěvuje asi 200 žáků z celé Prahy a také Středočeského kraje.

 

V říjnu 2015 bylo po rekonstrukci otevřeno nové víceúčelové hřiště, které se skládá z hřiště pro malou kopanou, basketbal, badminton, přehazovanou, tenis a další míčové sporty.

Pro výuku atletiky byla vybudována běžecká dráha na sprinty (čtyři dráhy) a na delší běžecké tratě (dvě dráhy). 

 

V září 2018 byla dokončena rekonstrukce kuchyně.

V roce 2022 (červenec - září) proběhla rekonstrukce zázemí tělocvičny. Byly vyměněny rozvody vody a odpady, byly zrekonstruovány umývárny se sociálním zařízením. Ve stejném roce začala rekonstrukce bývalých dílen, které byly přeměněny na detašované pracoviště Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 9. Pracují zde psycholožky a sociální pracovnice, které mají v péči i některé žáky naší školy. Protože škola dílny potřebuje, byly pro ně upraveny prostory ve druhém patře druhého pavilonu, které dříve škola nevyužívala. Do dílen bylo pořízeno nové vybavení. 

 

V létě roku 2023 proběhla kompletní  rekonstrukce střech na hlavních budovách školy. Střechy  jsou i nově zatepleny.  Do budov školy přestalo zatékat a střechy nyní plní plnohodnotně svou funkci. Byly instalovány nové hromosvody.

 

Všichni zaměstnanci školy se snaží, aby byla škola příjemným a moderním prostorem, kde se budou děti cítit dobře.

 

Pro zájemce škola nabízí možnost pronájmu tělocvičny a prostor jídelny v odpoledních a večerních hodinách. Se zájemci sepíše smlouvu hospodářka školy. Za hodinu pronájmu se platí 500,- Kč.

Faktické informace:

Rok vzniku: 1931
 

Počet tříd: 21

Počet žáků: 200

 

Učební programy:

- Základní škola

- Základní škola speciální  

 

______________________

 

CO SE UČÍME                    >>>

ČÍM SE BAVÍME               >>>

GDPR                                   >>>

ŠKOLSKÁ RADA               >>>

bottom of page