top of page
 • editormochovska

Zápis žáků do 1. tříd pro školní rok 2023/2024

Aktualizováno: 14. 4. 2023ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOLERANCE

194 00 Praha 9, Mochovská 570

tel.: 281862033

DS 699x7a8

e-mail: info@mochovska.cz


Zápis žáků do 1. tříd pro školní rok 2023/2024


Zápis žáků do prvních tříd Základní školy Tolerance, Mochovská 570, Praha 9 bude probíhat v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Zápis se uskuteční 26. 4. 2023 od 9:00 do 15:00 hodin v budově školy Mochovská 570, Praha 9.


 • Zápis k povinné školní docházce je složen z formální části a, je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru a případně dalších činností s dítětem. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

 • V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky.

 • Rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem trvá nejvýše 20 minut. Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti.


Dokumenty k zápisu:

 • kopie rodného listu dítěte, je-li dítě cizí státní příslušník, pak i doklad o povolení jeho trvalého pobytu

 • zákonný zástupce předloží u zápisu svůj doklad totožnosti

 • v případě, že již byla dítěti odložena povinná školní docházka, vezměte originál tohoto rozhodnutí

 • doporučení PPP nebo SPC pro zařazení dítěte do školy podle § 16 odst. 9 školského zákona

 • vyplněné přiložené tiskopisy (žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání, zápisový list a přehled důležitých termínů), bude možnost je vyplnit i při zápisu


Každému uchazeči bude přidělen číselný kód. Tento kód bude osobně předán u zápisu.


Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo úředně ověřenou kopii.


Po celou dobu průběhu řízení mají účastníci právo nahlížet do spisu a vyjadřovat se k podkladům rozhodnutí. Nahlížet do spisu a vyjadřovat se k podkladům rozhodnutí lze v kanceláři školy každý pracovní den od 8:00 h do 14.00 h v pracovních dnech od 27.4.2023 do 28. 4. 2023.


Po skončení zápisů budou kódy přijatých uchazečů zveřejněny na školních webových stránkách a bude rozhodnutí zasláno zákonnému zástupci dítěte datovou schránkou nebo prostřednictvím České pošty.


Kapacita 1. třídy ZŠ - 11 žáků

Kapacita 1. třídy ZŠ speciální – 3 žáciKritéria přijetí:


Zapisovány budou děti, které k 31. 8. 2023 dovrší šestý rok věku, a děti jimž byl odložen začátek povinné školní docházky.


Vzdělávací program ZŠ

- doporučení PPP nebo SPC pro zařazení dítěte do školy podle § 16 odst. 9 školského zákona, které má obsahovat stupeň podpůrných opatření a identifikátor znevýhodnění


Kritéria hodnocení:


A) Identifikátor znevýhodnění

 1. Dítě s diagnostikovaným lehkým mentálním postižením 5 bodů

 2. Dítě s diagnostikovanými specifickými poruchami učení bez mentálního postižení 4 body

 3. Dítě s jiným zdravotními postiženími 1 bod


Při kombinaci zdravotních postižení je vždy určujícím kritériem dominantní postižení -postižení, které je v identifikátoru postižení uvedené jako první.


B) Stupeň podpůrných opatření


1. PO 3 1 bod

2. PO 4 2 body


Bodový zisk, který stanovuje pořadí uchazečů, je součtem nejvyššího hodnocení z kritéria A a nejvyššího hodnocení z kritéria B.


Vzdělávací program ZŠ speciální

- doporučení PPP nebo SPC pro zařazení dítěte do základní školy speciální 1. díl a má obsahovat stupeň podpůrných opatření (PO 4) a identifikátor znevýhodnění


Kritéria hodnocení:

 1. Děti se středně těžkým mentálním postižením 5 bodů

 2. Dítě s jiným zdravotními postiženími 1 bod


Při kombinaci zdravotních postižení je vždy určujícím kritériem dominantní postižení - postižení, které je v identifikátoru postižení uvedené jako první.V případě, shodnosti bodů přidělených dle výše uvedených kritérií u více žáků a zároveň vyššího počtu zájemců o vzdělávání, než je výše uvedená maximální možná kapacita prvních tříd, se určí pořadí žáků se stejným počtem bodů losováním, které proběhne do patnácti pracovních dnů po skončení termínu zápisu. O případném termínu a průběhu losování budou uvedeny informace na webu školy do deseti pracovních dnů po skončení zápisů.


Pokud Vaše dítě potřebuje odklad, doporučujeme obrátit se na spádovou školu dítěte.Upřednostňujeme osobní účast rodičů i dětí u zápisu.


Těšíme se na Vás


Učitelský sbor ZŠ Tolerance


PaedDr. Iva Švandová

ředitelka školyžádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání (5)
.docx
Stáhnout DOCX • 15KB

zápisový list
.docx
Stáhnout DOCX • 15KB

důležíté termíny zápis
.docx
Stáhnout DOCX • 14KB


1 120 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


bottom of page