top of page
  • editormochovska

Konkurs na funkci ředitele - Dům dětí a mládeže Modřany

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2675 ze dne 27. 11. 2023

Rada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), ve znění vyhlášky 107/2019 Sb., konkursní řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace:

Dům dětí a mládeže Modřany,

se sídlemHerrmannova 2016/24, Praha 4

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“):

» odborná kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících,

» příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících v délce minimálně 4 let,

» plná svéprávnost,

» bezúhonnost,

» zdravotní způsobilost,

» znalost českého jazyka.


Požadavky pro výkon činnosti ředitele:

» pedagogické aspekty práce na pozici ředitele, pedagogická koncepce odpovídající zaměření domu dětí a mládeže a představa uchazeče o vedení pedagogického sboru, znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání a schopnost koncepční práce v oblasti školství, výchovy a vzdělávání,

» znalost školských právních předpisů a školské problematiky,

» znalost zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a dalších pracovně právních předpisů,

» základní ekonomické znalosti,

» organizační a řídící schopnosti.


Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:

» jméno, příjmení a titul uchazeče,

» datum a místo narození uchazeče,

» místo trvalého pobytu uchazeče,

» pozice, na kterou se uchazeč hlásí,

» datum a podpis uchazeče.

K přihlášce přiložte:

» strukturovaný životopis obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,

» ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání, dokládajících předpoklady pro výkon činnosti ředitele dle zákona o pedagogických pracovnících,

» doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících,

» koncepci dalšího rozvoje školského zařízení (v rozsahu max. 5 stran strojopisu), která bude rovněž obsahovat analýzu hospodaření tohoto školského zařízení (podklady za uplynulých 5 let budou k dispozici v Domě dětí a mládeže Modřany), rozvojové záměry organizace (nabídka aktivit, prostorové zázemí apod.) v souladu s uvedením ekonomických možností a potenciálu a konkrétní spoluprací se školami v lokalitě. Koncepce bude zveřejněna v anonymizované podobě na portálu školství, tj. na webové adresewww.prahaskolska.eu (sekce konkursy) a na webu Domu dětí a mládeže Modřany, v období po prvním jednání konkursní komise do jednoho měsíce od jmenování ředitele této příspěvkové organizace; vlastnoručně podepsaný souhlas se zveřejněním předložené koncepce musí být součástí koncepce nebo přiložen jako samostatný dokument,

» výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,

» lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce pedagogického pracovníka (ne starší než 2 měsíce).


Vaše osobní údaje jsou zpracovány pro účely tohoto konkursu hlavním městem Prahou, se sídlem Praha 1, Staré Město, Mariánské náměstí 2/2, IČO: 00064581, správcem osobních údajů. Zpracování probíhá na základě plnění právní povinnosti správce, kterou mu ukládá § 166 školského zákona a vyhlášky č. 54/2005 Sb. Poučení o Vašich právech souvisejících s ochranou osobních údajů, skartační lhůtě, kontakty na správce a další informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete na adrese: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr .


Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

Přihlášky s uvedenými doklady včetně příloh v uzavřené obálce s přesným označením „KONKURS“ – Dům dětí a mládeže Modřany“ a „NEOTEVÍRAT“ musí být doručeny do 16. 1. 2024 do podatelny zřizovatele, kterým je hl. m. Praha:


Magistrát hlavního města Prahy

Odbor školství, mládeže a sportu

Jungmannova 35/29

110 00 Praha 1

13 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Konkurs na ředitele ZUŠ, Štefánikova 19, Praha 5

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 508 ze dne 2. 4. 2024 Rada hlavního města Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a

Comments


bottom of page