top of page
  • editormochovska

Konkurs na ředitele - Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 5

Příloha č. 10 k usnesení Rady HMP č. 2675 ze dne 27. 11. 2023

Rada hlavního města Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace:

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 5, se sídlem Kuncova 1580/1, Praha 5, (dále jen „PPP“)


Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“):


» odborná kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících,

» příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících,

» plná svéprávnost,

» bezúhonnost,

» zdravotní způsobilost,

» znalost českého jazyka.


Požadavkypro výkon činnosti ředitele/ředitelky:

» pedagogické aspekty práce na pozici ředitele/ředitelky PPP, koncepce dalšího rozvoje PPP, představa uchazeče o vedení pracovního kolektivu, znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání a v oblasti poskytování poradenských služeb, schopnost koncepční práce v oblasti školského poradenství,

» znalost školských právních předpisů a školské problematiky,

» znalost zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a dalších pracovně právních předpisů,

» základní ekonomické znalosti,

» organizační a řídící schopnosti.


Obsahové náležitosti přihlášky:

» jméno, příjmení a titul uchazeče,

» datum a místo narození uchazeče,

» místo trvalého pobytu uchazeče,

» pozice, na kterou se uchazeč hlásí,

» datum a podpis uchazeče.

K přihlášce přiložte:

» strukturovaný životopis obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,

» ověřené kopie dokladů dokládajících předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky dle zákona o pedagogických pracovnících,

» doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících,

» koncepci dalšího rozvoje PPP (v rozsahu max. 5 stran strojopisu), která bude zveřejněna v anonymizované podobě na portálu školství, tj. na webové adrese www.prahaskolska.eu (sekce konkursy), a na webu PPP, v období po prvním jednání konkursní komise do jednoho měsíce od jmenování ředitele/ředitelky příspěvkové organizace; vlastnoručně podepsaný souhlas se zveřejněním předložené koncepce musí být součástí koncepce nebo přiložen jako samostatný dokument,

» výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,

» lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce pedagogického pracovníka (ne starší než 2 měsíce).


Vaše osobní údaje jsou zpracovány pro účely tohoto konkursu Hlavním městem Prahou, se sídlem Praha 1, Staré Město, Mariánské náměstí 2/2, IČO: 00064581, správcem osobních údajů. Zpracování probíhá na základě plnění právní povinnosti správce, kterou mu ukládá § 166 školského zákona a vyhláška č. 54/2005 Sb. Poučení o Vašich právech souvisejících s ochranou osobních údajů, skartační lhůtě, kontakty na správce a další informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete na adrese: www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr.


Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.


Přihlášky s uvedenými doklady včetně příloh v uzavřené obálce s přesným označením „KONKURS – Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 5“ a „NEOTEVÍRAT“ musí být doručeny do 16. 1. 2024 do podatelny zřizovatele, kterým je hlavní město Praha:


Magistrát hlavního města Prahy

Odbor školství, mládeže a sportu

Jungmannova 35/29

110 00 Praha 1


2 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Konkurs na ředitele ZUŠ, Štefánikova 19, Praha 5

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 508 ze dne 2. 4. 2024 Rada hlavního města Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a

ความคิดเห็น


bottom of page