top of page
  • editormochovska

Konkurs na ředitele - Gymnázium na Zatlance 11, P 5

Rada hlavního města Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace:


Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11

 

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“):

»      odborná kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících,

»      příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících,

»      plná svéprávnost,

»      bezúhonnost,

»      zdravotní způsobilost,

»      znalost českého jazyka.

 

Požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:

»        pedagogické aspekty práce na pozici ředitele školy, pedagogická koncepce odpovídající oboru/oborům vzdělání konkrétní školy a představa uchazeče o vedení pedagogického sboru, znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání a schopnost koncepční práce v oblasti školství, výchovy a vzdělávání,

»        znalost školských právních předpisů a školské problematiky,

»        znalost zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a dalších pracovně právních předpisů,

»        základní ekonomické znalosti,

»        organizační a řídící schopnosti.

 

Obsahové náležitosti přihlášky:

»        jméno, příjmení a titul uchazeče,

»        datum a místo narození uchazeče,

»        místo trvalého pobytu uchazeče,

»        pozice, na kterou se uchazeč hlásí,

»        datum a podpis uchazeče.

K přihlášce přiložte:

»      strukturovaný životopis obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,

»      ověřené kopie dokladů dokládajících předpoklady pro výkon činnosti ředitele dle zákona o pedagogických pracovnících,

»      doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících,

»      koncepci dalšího rozvoje školy (v rozsahu max. 5 stran strojopisu), která bude zveřejněna v anonymizované podobě na portálu školství, tj. na webové adrese www.prahaskolska.eu (sekce konkursy) a na webu školy, v období po prvním jednání konkursní komise do jednoho měsíce od jmenování ředitele/ředitelky příspěvkové organizace; vlastnoručně podepsaný souhlas se zveřejněním předložené koncepce musí být součástí koncepce nebo přiložen jako samostatný dokument,

»      výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,

»      lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce pedagogického pracovníka (ne starší než 2 měsíce).

 

Vaše osobní údaje jsou zpracovány pro účely tohoto konkursu Hlavním městem Prahou, se sídlem Praha 1, Staré Město, Mariánské náměstí 2/2, IČO: 00064581, správcem osobních údajů. Zpracování probíhá na základě plnění právní povinnosti správce, kterou mu ukládá § 166 školského zákona a vyhlášky č. 54/2005 Sb. Poučení o Vašich právech souvisejících s ochranou osobních údajů, skartační lhůtě, kontakty na správce a další informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete na adrese: www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr .

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

 

Přihlášky s uvedenými doklady včetně příloh v uzavřené obálce s přesným označením „KONKURS – Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11“ a „NEOTVÍRAT“ musí být doručeny do 4. 3. 2024 do podatelny zřizovatele, kterým je hlavní město Praha:        

 

Magistrát hlavního města Prahy

Odbor školství, mládeže a sportu

Jungmannova 35/29

110 00 Praha 1

 

3 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Konkurs na ředitele ZUŠ, Štefánikova 19, Praha 5

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 508 ze dne 2. 4. 2024 Rada hlavního města Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a

Comments


bottom of page