top of page
  • editormochovska

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

Aktualizováno: před 7 dny


ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOLERANCE

194 00 Praha 9, Mochovská 570

tel.: 281862033

DS 699x7a8
Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

 

Zápis žáků do prvních tříd Základní školy Tolerance, Mochovská 570, Praha 9 bude probíhat v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).


Zápis se uskuteční 17. 4. 2024 od 9:00 do 15:00 hodin v budově školy Mochovská 570, Praha 9.

 

  • Zápis k povinné školní docházce je složen z formální části, a je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru a případně dalších činností s dítětem. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

  • V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky.

  • Rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem trvá nejvýše 20 minut. Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti.

 

Dokumenty k zápisu: 

  • kopie rodného listu dítěte, je-li dítě cizí státní příslušník, pak i doklad o povolení jeho trvalého pobytu

  • zákonný zástupce předloží u zápisu svůj doklad totožnosti

  • v případě, že již byla dítěti odložena povinná školní docházka, vezměte originál tohoto rozhodnutí

  • doporučení PPP nebo SPC pro zařazení dítěte do školy podle § 16 odst. 9 školského zákona

  • vyplněné přiložené tiskopisy (žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání, zápisový list a přehled důležitých termínů), bude možnost je vyplnit i při zápisu

 

Každému uchazeči bude přidělen číselný kód. Tento kód bude osobně předán u zápisu.

 

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může si vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo úředně ověřenou kopii.

 

Po celou dobu průběhu řízení mají účastníci právo nahlížet do spisu a vyjadřovat se k podkladům rozhodnutí. Nahlížet do spisu a vyjadřovat se k podkladům rozhodnutí lze v kanceláři školy každý pracovní den od 8:00 h do 14.00 h v pracovních dnech od 18.4.2024 do 26. 4. 2024.

 

Po skončení zápisů budou kódy přijatých uchazečů zveřejněny na školních webových stránkách.

 

 

 

Kapacita 1. třídy ZŠ - 11 žáků

             

 

 

Kritéria přijetí:


Zapisovány budou děti, které k 31. 8. 2024 dovrší šestý rok věku, a děti jimž byl odložen začátek povinné školní docházky.

 


Vzdělávací program ZŠ


- doporučení PPP nebo SPC pro zařazení dítěte do školy podle § 16 odst. 9 školského zákona, které má obsahovat stupeň podpůrných opatření a identifikátor znevýhodnění

 

Kritéria hodnocení:

 

A)   Identifikátor znevýhodnění

 

1.     Dítě s diagnostikovaným lehkým mentálním postižením              5 bodů

 

2.     Dítě s diagnostikovanými specifickými

poruchami učení nebo vadami řeči bez lehké mentální retardace    4 body

 

3.     Dítě s jinými zdravotními postiženími                                      1 bod

 

Při kombinaci zdravotních postižení je vždy určujícím kritériem dominantní postižení - postižení, které je v identifikátoru postižení uvedené jako první.

 

B)   Stupeň podpůrných opatření

 

1.     PO 3                                  1 bod

2.     PO 4                                  2 body

 

Bodový zisk, který stanovuje pořadí uchazečů, je součtem nejvyššího hodnocení z kritéria A a nejvyššího hodnocení z kritéria B.Vzdělávací program ZŠ speciální


Ve školním roce 2024/2025 se nekoná zápis do 1. třídy programu ZŠ speciální z důvodu naplnění kapacity tříd ZŠ speciálních.

 

 

V případě shodnosti bodů přidělených dle výše uvedených kritérií u více žáků a zároveň vyššího počtu zájemců o vzdělávání než je výše uvedená maximální možná kapacita prvních tříd, se určí pořadí žáků se stejným počtem bodů losováním, které proběhne do deseti pracovních dnů po skončení termínu zápisu. O případném termínu a průběhu losování budou uvedeny informace na webu školy do sedmi pracovních dnů po skončení zápisů.

 

Pokud Vaše dítě potřebuje odklad, doporučujeme obrátit se na spádovou školu dítěte.

 

 

Upřednostňujeme osobní účast rodičů i dětí u zápisu.

 


Těšíme se na Vás


Učitelský sbor ZŠ TolerancePaedDr. Iva Švandová

ředitelka školy


 


žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání (5)
.docx
Download DOCX • 15KB

zápisový list
.docx
Download DOCX • 15KB

důležité termíny zápis
.docx
Download DOCX • 14KB

705 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Konkurs na ředitele ZUŠ, Štefánikova 19, Praha 5

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 508 ze dne 2. 4. 2024 Rada hlavního města Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a

Comments


bottom of page