top of page
  • editormochovska

Veřejná zakázka: Pořízení technického vybavení školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOLERANCE

198 00 Praha 9, Mochovská 570

tel./fax : 281862033, tel.: 281862038

-----------------------------------------------------------------------------

V Praze dne 30.9.2020

Č.j.: 378/2020

Věc: Výzva více zájemcům k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu.

Zadavatel odesláním a zveřejněním této výzvy zahajuje zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku v souladu s ustanovením § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Název veřejné zakázky: „Pořízení technického vybavení školy“

1. Vymezení a předmět plnění zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka:

25 ks notebooky: Dell Vostro 3501 – 15.6“ displej HD, procesor Intel i3, 4GB RAM, 256GB SSD disk, Win 10 Pro/EDU, numerická klávesnice, webkamera.

Procesor – výkon dle cpubenchmark.net minimálně 5200 bodu

Paměť – 4GB

Úložiště – SSD o kapacitě minimálně 256GB

Displej – 15,6“ s rozlišením 1366 x 768 bodu, úzké okraje

Operační systém – Windows 10 Pro nebo EDU – 64bit edice

Bezdrátová síť – wifi standardu 802.11ac, Bluetooth

Porty – LAN konektor (10/100/1000MBitu), 1x port HDMI, 1x slot SD karty, 1x universální konektor typu jack, 3x USBA (alespoň 2x USB 3.0 nebo vyšší)

Baterie – 3 článková

Záruka – 3 roky onsite

Hmotnost – méně než 2 kg

Brašna – vhodná pro daný rozměr notebooku

K notebookům sluchátka + mikrofon

2. Doba a místo plnění zakázky:

2.1 Doba plnění: do 30 dnů od obdržení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

2.2 Místo plnění: sídlo školy, uvedené v záhlaví

3. Požadavky na splnění kvalifikace:

Zadavatel požaduje k prokázání této kvalifikace:

Výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence prokazující oprávněnost podnikání v oblasti související s předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu.

Uchazeč prokáže splnění kvalifikačních předpokladů předložením kopie tohoto výpisu (je-li uchazeč v obchodním rejstříku zapsán), příp. předložením kopie jiných dokladů o oprávnění k podnikání (např. výpisu se živnostenského listu, koncesní listiny aj.).

Účastník zadávacího řízení může nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.

4. Způsob hodnocení nabídek

Hodnoceny budou nabídky, které splní veškeré požadavky zadavatele uvedené v této výzvě.

Nabídky budou hodnoceny dle nejbližší nabídkové ceny bez DPH. Celková nabídková cena nesmí přesáhnout 410.800,- Kč bez DPH a celková hodnota dodávky vč. DPH 520.000,- Kč.

K plnění bude vyzván uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou. Nabídka uchazeče, která nesplní požadavky zadavatele, bude vyřazena.

5. Požadavky zadavatele:

5.1 Nabídková cena:

Nabídkovou cenu uveďte formou položkového rozpočtu – viz příloha. Nabídková

cena bude stanovena jako celková cena včetně DPH, samostatně bude uvedeno

DPH a nabídková cena bez DPH. Nabídková cena bude maximální a nejvýše

přípustnou a bude obsahovat veškeré náklady v položkové cenové kalkulaci.

5.2 Zveřejnění smlouvy (Registr smluv):

Součástí nabídky bude návrh smlouvy na zajištění předmětu veřejné zakázky.

5.3 Obchodní podmínky (Cena, platební podmínky a fakturace):

Celková i jednotková cena uvedená ve smlouvě je sjednána dodou smluvních

stran a je cenou nepřekročitelnou, která zahrnuje veškeré náklady spojené

s realizací předmětu plnění.

- Zadavatel není plátcem DPH.

- Právo fakturovat předmět plnění vzniká po jeho převzetí a potvrzení dodacího

listu (protokolu o předání a převzetí díla).

- Splatnost řádně vystavené faktury – daňového dokladu činí 14 dnů ode dne

doručení objednateli.

- Platby budou probíhat výhradně v korunách českých a rovněž veškeré cenové

údaje budou uvedeny v této měně.

6. Místo podání nabídek, lhůta pro podání nabídek a způsob doručení nabídek:

6.1 Nabídka, bude doručena poštou, nebo předána osobně do podatelny v sídle školy, nebo zaslána mailem na mailovou adresu: zvs.mochovska@zris.mepnet.cz nejpozději do 15.10. 2020. Varianty nabídky, resp. více nabídek jednoho uchazeče nejsou přípustné.

6.2 Nabídku, podepsanou oprávněnou osobou jednat jménem či za dodavatele v listinné podobě vč. Dokladů požadovaných zadavatelem podejte v řádně uzavřené obálce, označené „NABÍDKA – „Pořízení technického vybavení školy – NEOTVÍRAT!“. Na obálce musí být též uvedena obchodní firma nebo název a adresa uchazeče.

7. Další požadavky na nabídku:

Nabídka bude obsahovat veškeré náležitosti požadované v této výzvě a bude zpracována v českém jazyce.

Nabídka bude vhodně spojena do jednoho pare a zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy. Veškeré části nabídky musí být kvalitně vytištěny, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a předpisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

8. Ostatní:

a) Veškeré náklady, spojené se zpracováním nabídky, nese zájemce.

b) Nejsou přípustné námitky uchazečů.

c) Předložené nabídky se nevracejí.

d) Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech nabídek, tuto veřejnou zakázku malého rozsahu kdykoli před podpisem smlouvy zrušit, a to i bez udání důvodů a vyhrazuje si právo jednat o konečném znění smlouvy.

e) Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace o této VZ dle Zákona č. 106/199 Sb. o svobodném přístupu k informacím, s výjimkou informací, podléhajících obchodnímu tajemství dle OZ

Mgr. Věra Simkaničová

ředitelka školy

164 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Velikonoce

Comentarios


bottom of page