Vyhledat
  • editormochovska

Plán učiva ZŠS - 9.

Aktualizace: kvě 28

PLÁN UČIVA ZŠS – 9.


Věcné učení: nemoc, chování v době nemoci, ošetření drobných poranění


S I:

1.roč.: Čt: slabikář; procvičovat téma hračky + opakovat starší témata

Ps: dolní oblouk - procvičovat

M: + - v oboru do 3, číselná řada do 3 vzestupná a sestupná

3. roč.: Čt: téma zelenina I. nové věty – procvičovat + zopakovat starší témata

Ps: spojování bodů čárou, zkusit samostatně oblouky

M: + - v oboru do 4 – procvičovat, zopakovat číselnou řadu do 4

4. roč.: Čt: glob.čtení

Ps: grafomotorické cviky

M: číslice 1, 2


S II:

1. roč.:

čtení: čtení obrázkových vět, vyprávění podle obrázků

psaní: opakovat psací písmeno i, šikmé čáry, vodorovné čáry (domaluj plot)

matematika: opakování číslice 1, číslice 2

2 .roč:

čtení: procvičovat témata globálního čtení, skládání slabik, určování první hlásky ve slově

psaní: procvičování grafomotorických cviků, šikmé čáry

matematika: sčítání v oboru do 4

4.ročník:

čtení: čtení tiskacích písmen, orientace ve větě tichým čtením

resp. procvičování témat globálního čtení, nácvik krátkých říkanek

psaní: opis jednoduchého textu, velká písmena

resp. procvičování grafomotorických cviků, šikmé čáry

matematika: počítání po desítkách, jednoduché příklady na násobení číslici 2

resp. určování počtů v oboru do 7

S III:

3.roč. ČT - pokračujeme čtením ve Slabikáři, tvořime slabiky, slova. 1.hláska ve slově.

PS - uvolňujeme ruku - krouženī, obloučky, střechy, zatáčky

M - čīselná řada do 10, rozklad čīsel do 5 / ev.do 10/

+, - do 5 /do 10/

4. roč.

ČT - pokračujeme ve Slabikáři, čteme pohádku, noviny, nabídky obchodů

PS - píšeme slova, věty z předlohy, skládáme věty z písmen, diktát písmen

M - diktát čísel, rozklad čísel do 7/ do 10,20/, číselná řada do 100 po 10. Manipulace s penězi.

Opakujeme a upevňujeme učivo

S IV:

4. roč.: Čt: slabikář

Ps: opis, přepis písmen a slov

M: počítání po jednotkách 100; sčítání v oboru do 9

5. roč.: Čt: slabikář, čítanka

Ps: docvičení obtížnějších spojů ; vyjmenovaná slova po L

M: určování času; čtverec a obdélník

6. roč.: Čt: slabikář, slabiky MA ME MI

Ps: psaní hůlkovým písmem MA ME MI MO

M: porovnávání čísel v číselné řadě do 5

7. roč.: Čt: čítanka

Ps: vyjmenovaná slova – procvičování pravopisu; psací písmena g G - procvičovat

M: měření velikosti úhlu, počítání do 20 s přechodem přes 10

ČaS, ČaP: viz S VI - 7. roč


S V:

4. ročník

Čtení globální čtení věty To je …

Matematikapočítání v oboru do 4

Psaní – li, u

5. ročník

Čteníprocvičování globálního čtení + Náš slabikář

Matematikapočítání v oboru do 100

Psaní – podpis hůlkovým písmem, slova s n, Č

9. ročník

Čtení – čítanka

Matematika – násobení 10, 100, 1 000

Člověk a společnost – práva dítěte, jeho ochrana

Člověk a příroda – voda minerální, destilovaná, balená, nezávadná

Psaní – přepis a opis

10. ročník

Čtení – procvičování globálního čtení

Matematika – číselná řada sestupná od 50

Člověk a společnost – mapa, význam barev na mapě

Člověk a příroda – doprava, cestování, dopravní prostředky

Psaní – procvičování písmen

6. ročník ZŠ

Český jazyk – shoda přísudku s podmětem

Anglický jazyk – procvičování slovíček a frází

Matematika – zlomky – pravý a nepravý zlomek

Dějepis – procvičování učiva

Přírodopis – opakování učiva

Zeměpis – opakování učiva


S VI:

7.roč.: Čt: procvičování slov s písmeny V,T,S,J

Ps: procvičování psací p,pi

M: počet do 20

ČaS: zdraví-nemoc, u zubaře

ČaP: orientace na mapě, voda, hory, nížiny

9.roč.: Čt: procvičování slov s písmeny V,T,S,J, čtení krátkých textů

Ps: psací h, opisy, přepisy, grafomot. cvičení

M: počet do 15, geometrie-body, přímky, úsečky, odčítání do 4

ČaS: co se může stát- pojmy šikana, týrání, zneužívání

ČaP: voda- pitná, destilovaná, minerální, balená

10.roč.:Čt: čtení krátkých textů

Ps: opisy a přepisy, velké psací D,S,Š,Z , malé g

M: početní operace do 100, geometrie-rovinné útvary

ČaS: volný čas- kultura (kino, divadlo, koncerty, televize)

ČaP: hořlavé a nebezpečné látky, první pomoc

0 zobrazení

© 2019 ZŠ Tolerance I Mochovská 570, Praha 9 I telefon +420 281 862 033 I by www.fullhouse.cz

Prohlášení o přístupnosti a GDPR