Vyhledat
  • editormochovska

Plán učiva ZŠS - 8.

Aktualizace: kvě 28

Plán učiva ZŠS – 8.


Věcné učení: osobní hygiena

S I:

1.roč.: Čt: slabikář; procvičovat téma hračky

Ps: dolní oblouk - procvičovat

M: + - v oboru do 3

3. roč.: Čt: téma zelenina I. nové věty - procvičovat

Ps: spojování bodů čárou

M: + - v oboru do 4

4. roč.: Čt: glob.čtení

Ps: grafomotorické cviky

M: číslice 1, 2


S II:

1. roč.: Čt: čtení obrázkových vět, jednoduché říkanky

Ps: písmeno i, nácvik koleček, horní oblouk

M: číslice 1, 2

2. roč.: Čt: globální čtení téma příroda

Ps: grafomotorické cviky, horní zátrh, boční klička

M: porovnávání číslic se správným počtem prvků

4. roč.: Čt: čtení časopisů; globální čtení, poslech jednoduchých textů

Ps: opis, přepis jednoduchých textů, opis psacího písma; horní oblouk, boční klička

M: počítání po desítkách, rozklad násobení na sčítání, přiřazování a porovnávání číslic se spr. počtem prvků

S III:

3. roč.: Čt: slabikář, čtení pohádek – reprodukce textu + ilustrace

Ps: procvičování psaní hůlkovým písmem, diktát písmen, vyškrtávání písmen v novinách

M: čísla s názorem do 10, diktát a rozklad čísel

4. roč.: Čt: slabikář, opakovat všechny hlásky

Ps: diktát písmen, slov

M: + - do 20, desítky, počítání s penězi


S IV:

4. roč.: Čt: slabikář

Ps: procvičovat opis slov: mete, motá, válí, vata; hůlkové písmo, opis a přepis slov

M: počítání po jednotkách 100; sčítání v oboru do 9

5. roč.: Čt: slabikář, čítanka

Ps: psací písmena m i a j e s l O u ; vyjmenovaná slova po L

M: určování času; kolmice a rovnoběžky

6. roč.: Čt: slabikář, slabiky MA ME MI

Ps: psaní hůlkovým písmem MA ME MI MO

M: porovnávání čísel v číselné řadě do 5

7. roč.: Čt: čítanka

Ps: vyjmenovaná slova; psací písmena g G

M: stupeň úhlu, úhloměr; počítání do 20 s přechodem přes 10

ČaS, ČaP: viz S VI - 7. roč


S V:

4. ročník

Čtení – globální čtení věty To je …

Matematika – počítání v oboru do 4

Psaní – li, u

5. ročník

Čtení – procvičování globálního čtení + Náš slabikář

Matematika – počítání v oboru do 100

Psaní – podpis hůlkovým písmem, slova s n, Č

9. ročník

Čtení – čítanka

Matematika – násobení 10, 100, 1 000

Člověk a společnost – práva dítěte, jeho ochrana

Člověk a příroda – voda minerální, destilovaná, balená, nezávadná

Psaní – přepis a opis

10. ročník

Čtení – procvičování globálního čtení

Matematika – číselná řada sestupná od 50

Člověk a společnost – mapa, význam barev na mapě

Člověk a příroda – doprava, cestování, dopravní prostředky

Psaní – procvičování písmen

6. ročník ZŠ

Český jazyk – shoda přísudku s podmětem

Anglický jazyk – procvičování slovíček a frází

Matematika – zlomky – pravý a nepravý zlomek

Dějepis – procvičování učiva

Přírodopis – opakování učiva

Zeměpis – opakování učiva

S VI:

7.roč.: Čt: procvičování slov s písmeny V,T,S,J

Ps: procvičování psací lije, jíme

M: počet do 20

ČaS: zdraví-nemoc, druhy lékařů

ČaP: doprava, cestování, jízdní řády, dopravní prostředky

9.roč.: Čt: procvičování slov s písmeny V,T,S,J, čtení krátkých textů

Ps: psací Č, opisy, přepisy, grafomot. cvičení

M: počet do 15, geometrie-body, přímky, úsečky, odčítání do 4

ČaS: co se může stát-bezpečnost –horká voda, oheň, elektr.proud

ČaP: voda- pitná, užitková, odpadní

10.roč.:Čt: čtení krátkých textů

Ps: opisy a přepisy, velké psací D,S,Š,L jména spolužáků, adresa

M: početní operace do 100, geometrie-body, přímky, úsečky

ČaS: volný čas- kultura (muzea, výstavy)

ČaP: stavební pojiva a materiály

0 zobrazení

© 2019 ZŠ Tolerance I Mochovská 570, Praha 9 I telefon +420 281 862 033 I by www.fullhouse.cz

Prohlášení o přístupnosti a GDPR