Vyhledat
  • editormochovska

Plán učiva ZŠS - 11.

Úkoly pro ZŠS – 11.

červen


Měsíc červen věnujeme opakování a procvičování učiva 2. pololetí. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte třídní učitelku.


Věcné učení: chování při nebezpečných událostech (požár, havárie, povodně…)


S I:

1.roč.: Čt: slabikář; procvičovat téma hračky + opakovat starší témata

Ps: horní oblouk

M: procvičování + - v oboru do 3, číselná řada do 3, psaní číslic

4. roč.: Čt: glob.čtení – zopakování všech témat

Ps: grafomotorické cviky

M: číslice 1, 2


S II:

1. ročník:

čtení: čtení obrázků v řádku, dělení slov na slabiky

psaní: opakovat psací písmeno i, vlnovky, svislé čáry čáry

matematika: opakování číslice 1, přiřazování správného počtu k číslici 2

2 .ročník:

čtení: procvičovat témata globálního čtení, vyhledávání obrázků podle diktátu

psaní: procvičování grafomotorických cviků, vlnovky

matematika: vzestupná řada do 4

4.ročník:

čtení: čtení psacích písmen, vyprávění krátkého textu

resp. procvičování témat globálního čtení, nácvik krátkých básníček

SIII

3.a 4.roč.

ČT - pokračujeme ve Slabikáři, popř. vracíme se tam, kde je třeba ještě procvičovat, čteme i z jiných knih

PS - opakujeme známá písmena, slova, vėty - diktát, psanī, z písmen tvořīme slova, vèty

M - rozklad čísel, sčítàní a sčítàní do 7/10,20, 100/

S IV:

4. roč.: Čt: slabikář

Ps: přepis vět: Malé tele. Malá vila. Opis a přepis textu hůlk.písmem

M: sčítání a odčítání desítek do 100; + - v oboru do 9

5. roč.: Čt: slabikář, čítanka

Ps: psací písmeno n, slabiky s písmenem n, opis slov; podstatná jména

M: + - desítek do 100, počítání s penězi; kruh a kružnice

6. roč.: Čt: slabikář, slabiky MA ME MI

Ps: psaní hůlkovým písmem MA ME MI MO - upevňování

M: porovnávání čísel v číselné řadě do 5, psaní číslic 1 - 5

7. roč.: Čt: čítanka

Ps: vyjmenovaná slova – procvičování pravopisu; velká písmena – přepis názvů řek a pohoří

M: konstrukce úhlů 60°, 30°, 120°; počítání do 20 s přechodem přes 10

ČaS, ČaP: viz S VI - 7. roč


S V:

5. ročník

Čtení – globální čtení + Náš slabikář

Matematika – shrnutí – počítání v oboru do 100

Psaní – le, li, u, slova s p, slova s Č

9. ročník

Čtení – čítanka

Matematika – souhrnné opakování – zaokrouhlování, zlomky, obvody rovin. obrazců

Člověk a společnost – práce, druhy práce

Člověk a příroda – vliv látek na životní prostředí

Psaní – přepis a opis

6. ročník ZŠ

Český jazyk – souhrnné opakování – mluvnické kategorie u sloves

Anglický jazyk – opakování slovíček a frází

Matematika – souhrnné opakování – zaokrouhlování, zlomky, římské číslice, obvody rovinných obrazců

Dějepis – souhrnné opakování – Řím

Přírodopis – souhrnné opakování -

Zeměpis – souhrnné opakování – Afrika, Austrálie a Oceánie

Fyzika – opakování – vesmír, sluneční soustava, hydrostatický a atmosférický tlak

Občanská výchova – souhrn učiva – samosprávné celky, ekologie a ochrana ŽP


S VI:

7.roč.: Čt: procvičování a opakování slov s písmeny V,T,S,J

Ps: procvičování naučených písmen

M: číselná řada, počet do 20 opakování

ČaS: lékárna, lékařský předpis

ČaP: mapa Prahy, turistické mapy, turistické značky

9.roč.: Čt: procvičování slov s písmeny V,T,S,J, čtení krátkých textů

Ps: opisy, přepisy, grafomot. cvičení, procvičování a opakování

M: rozklady do 15, rozklady do 4, opakování

ČaS: práva a povinnosti žáků ve škole

: vzduch, význam kyslíku ve vzduchu

10.roč.:Čt: čtení krátkých textů

Ps: opisy a přepisy, vlastní jména,procvičování

M: sčítání a odčítání dvojciferných čísel, opakování a procvičování

ČaS: volný čas-druhy sportu

ČaP: pohyb Země kolem osy- střídání dne a noci

0 zobrazení

© 2019 ZŠ Tolerance I Mochovská 570, Praha 9 I telefon +420 281 862 033 I by www.fullhouse.cz