Vyhledat
  • editormochovska

Plán učiva ZŠS - 10.

Aktualizace: kvě 28

Úkoly pro ZŠS – 10.


Věcné učení: osobní bezpečí

S I:

1.roč.: Čt: slabikář; procvičovat téma hračky + opakovat starší témata

Ps: horní oblouk – zkoušet s vedením ruky

M: + - v oboru do 3, číselná řada do 3 vzestupná a sestupná

3. roč.: Čt: nové téma zelenina II.

Ps: spojování bodů čárou, zkusit samostatně oblouky

M: + - v oboru do 4 – procvičovat, zopakovat číselnou řadu do 4

4. roč.: Čt: glob.čtení

Ps: grafomotorické cviky

M: číslice 1, 2


S II:

1. ročník:

čtení: čtení obrázků v řádku, dělení slov na slabiky

psaní: opakovat psací písmeno i, vlnovky, svislé čáry čáry

matematika: opakování číslice 1, přiřazování správného počtu k číslici 2

2 .ročník:

čtení: procvičovat témata globálního čtení, vyhledávání obrázků podle diktátu

psaní: procvičování grafomotorických cviků, vlnovky

matematika: vzestupná řada do 4

4.ročník:

čtení: čtení psacích písmen, vyprávění krátkého textu

resp. procvičování témat globálního čtení, nácvik krátkých básníček

psaní: přepis jednoduchého textu, písmena tiskací

resp. procvičování grafomotorických cviků, vodorovné čáry (domaluj plot)

matematika: počítání po desítkách, rozklad násobku 2

resp. porovnávání čísel

S III:

3.roč.

ČT- pokračujeme ve Slabikáři, čteme různý text, reklamy, vše kolem nás

PS- pokračujeme v diktátech známých písmen, vyhledáváme první písmena na sdèlená slova, rozdělujeme slova na slabiky tleskáním

M- rozklad čísel / rozdělujeme penīze, věci, ořīšky..../,pracujeme s názorem, na vycházce počítáme okna, domy, stromy, auta ...../

4.proč.

ČT- pokračujeme ve Slabikáři, posloucháme text a vypravujeme, malujeme dèj, pracujeme i dle 3.roč.

PS- diktát slov, krátkých vět, tvořīme věty na slova/např. Pes, žák odpovī: Pes štèká. atd/

Pišeme svē jméno, příjmení, bydliště

S IV:

4. roč.: Čt: slabikář

Ps: přepis slov SOLÍ, TELE, LÉTO, TETA; opis Malá mísa. Malá jáma. Opis textu hůlk.písmem

M: sčítání desítek; odčítání v oboru do 9

5. roč.: Čt: slabikář, čítanka

Ps: psací písmeno p, slabiky s písmenem p, opis slov; vyjmenovaná slova po M

M: počítání po desítkách do 100, čtverec a obdélník

6. roč.: Čt: slabikář, slabiky MA ME MI

Ps: psaní hůlkovým písmem MA ME MI MO - upevňování

M: porovnávání čísel v číselné řadě do 5

7. roč.: Čt: čítanka

Ps: vyjmenovaná slova – procvičování pravopisu; velká písmena – přepis názvů měst

M: rýsování úhlů dané velikosti, počítání do 20 s přechodem přes 10

ČaS, ČaP: viz S VI - 7. roč


S V:

4. ročník

Čtení – globální čtení věty To je …, …má

Matematika – počítání v oboru do 4

Psaní – u

5. ročník

Čtení – procvičování globálního čtení + Náš slabikář

Matematika – počítání v oboru do 100

Psaní – podpis hůlkovým písmem, u, slabiky s p, slova s Č

9. ročník

Čtení – čítanka

Matematika – zlomky

Člověk a společnost – zneužívání dětí, šikana

Člověk a příroda – vzduch, znečišťování vody a vzduchu

Psaní – přepis a opis

10. ročník

Čtení – procvičování globálního čtení

Matematika –rozklad do 50

Člověk a společnost – kulturní zájmy

Člověk a příroda – Praha

Psaní – procvičování písmen

6. ročník ZŠ

Český jazyk – slovesný způsob

Anglický jazyk – procvičování slovíček a frází

Matematika – římské číslice

Dějepis – procvičování učiva

Přírodopis – opakování učiva

Zeměpis –opakování učiva

Fyzika – procvičování učiva

Občanská výchova – procvičování učiva


S VI:

7.roč.: Čt: procvičování slov s písmeny V,T,S,J

Ps: procvičování psací pí, pe

M: počet do 20

ČaS: zdraví-nemoc, v nemocnici, úrazy

ČaP: mapa ČR, hranice, sousední státy, města

9.roč.: Čt: procvičování slov s písmeny V,T,S,J, čtení krátkých textů

Ps: psací h, opisy, přepisy, grafomot. cvičení

M: sčítání do 15, geometrie-rovinné útvary, rozklady do 4

ČaS: práva a povinnosti dětí v rodině

ČaP: koloběh vody v přírodě

10.roč.:Čt: čtení krátkých textů

Ps: opisy a přepisy, velké psací F,G,Ch,R,

M: početní operace do 100,

ČaS: sportovní trávení volného času, aktivní a pasivní

ČaP: Sluneční soustava-planety, Země

0 zobrazení

© 2019 ZŠ Tolerance I Mochovská 570, Praha 9 I telefon +420 281 862 033 I by www.fullhouse.cz