Vyhledat
  • editormochovska

Plán učiva pro žáky ZŠS - 1.

Aktualizace: kvě 28

Plán učiva pro žáky ZŠS

Témata k věcnému učení pro 1. stupeň: péče o zvířata, roční období, stromy a keře

S I: 1.ročník

čtení: pokračovat ve slabikáři cca 1-2 stránky týdně, resp. procvičovat témata glob. čtení

psaní: psaní šikmých čar

matematika: sčítání a odčítání s názorem v oboru do 2, psaní číslic 1, 2, 3

3. ročník

čtení: procvičovat témata globálního čtení

psaní: spojování výrazných bodů čarou

matematika: sčítání a odčítání s názorem v oboru do 4

psaní číslic 1-4

4. ročník

čtení: procvičovat témata globálního čtení

psaní: vodorovné a kolmé čáry

matematika: přiřazování správného počtu předmětů k číslici 1 a 2

S II: 1. ročník:

čtení: čtení obrázkových vět se spojkami a, i

psaní: opakovat psací písmeno i, nácvik psacího písmena a

matematika. číslice 1 – psaní a přiřazování správného počtu prvků

2 .ročník:

čtení: procvičování témat globálního čtení, popř. pokračovat ve čtení ze slabikáře

psaní: procvičování grafomotorických cviků

matematika: sčítání a odčítání s názorem v oboru do 5

3.ročník:

čtení: čtení jednoduchých textů, resp. procvičování témat globálního čtení

psaní: procvičování grafomotorických cviků, resp. opis jednoduchého textu

matematika: sčítání a odčítání s názorem v oboru do 7, číselná řada do 10, resp. Násobky 2

S III: 3. ročník:

čtení: pokračovat ve čtení ve slabikáři, reprodukce krátkého textu

psaní: písmeno a

matematika: číselná řada do 7, sčítání a odčítání v oboru do 4

4. ročník:

čtení: slabikář, reprodukce krátkého textu

psaní: obtahování písmene s, j, psaní trojslabičných slov

matematika: číselná řada do 20, sčítání a odčítání do 10, resp. 20, sčítání po desítkách do100

S IV: 4.ročník:

čtení: pokračovat ve slabikáři

psaní: upevňovat psaní naučených písmen, opis slov

matematika: sčítání a odčítání v oboru do 8, resp. 19

5. ročník:

čtení: slabikář, čítanka, čtení s porozuměním

psaní: docvičování naučených písmen, opis, přepis textu,

matematika: sčítání a odčítání v oboru do 20, resp. 1000

6. ročník:

čtení: upevňování naučených hlásek, čtení ve slabikáři

psaní: upevňování psaní hůlkových písmen

matematika: sčítání a odčítání v oboru do 4

7. ročník:

čtení: pokračovat ve čtení v čítance

psaní: procvičování pravopisu, tvorba vět, opis textu, resp. psaní velkých písmen P, R, Ř

matematika: dělení jednociferným číslem, sčítání a odčítání do 100

ČaP: hospodářsky významné rostliny (brambory, řepa, obilí, mák, řepka olejka)

ČaS: služby (opravy obuvi, prádelny, čistírny), opravy v domácnosti (malíř, instalatér, zedník)

S V: 4. ročník

Čtení – téma zvířata – globální čtení

Matematika– správný počet do 4, číselná řada do 4

Věcné učení – sebeobsluha – mytí rukou, charakteristika jara

Psaní – l, le, li

5. ročník

Čtení – téma mláďata + spojky a, i – globální čtení, slabikář

Matematika – počítání v oboru do 100

Věcné učení – sebeobsluha – mytí rukou, jaro, rozdíly mezi stromem a keřem

Psaní – l, b, j + slabiky a jednoduchá slova

9. ročník

Čtení – Čítanka s. 90 a dále, procvičování porozumění přečteného textu

Matematika – procvičování zaokrouhlování na desítky, zaokrouhlování na stovky

Člověk a společnost – lidská práva ve společnosti

Člověk a příroda – zdroje zvuku, vliv zvuku na životní prostředí a zdraví člověka; správné mytí rukou

Psaní – přepis a opis krátkých textů, vyhledávání podstatných jmen a sloves

10. ročník

Čtení – téma domácí přístroje – spojky a, i + krátké věty typu To je, Má

Matematika – číselná řada do 100 po desítkách, porovnávání čísel

Člověk a společnost – bezpečné chování, komunikace s vrstevníky; správné mytí rukou

Člověk a příroda – hospodářské plodiny, jejich význam, pěstování

Psaní – procvičování psaní písmen, slabik, slov, opis krátkých vět

6. ročník ZŠ

Český jazyk – procvičování slovesa zvratná, jednoduché a složené slovesné tvary

Anglický jazyk – procvičování probraných slovíček a ustálených frází

Matematika –zaokrouhlování na desítky

Dějepis – výpisky s. 78 – 85, otázky v učebnici

Přírodopis – výpisky s. 17 – 22, otázky v učebnici

Zeměpis – výpisky s. 25 – 33, otázky v učebnici

Fyzika – výpisky s. 52 – 60, otázky v učebnici

Občanská výchova – výpisky s. 48 – 53, otázky v učebnici; správná hygiena rukou

S VI: 7. ročník

Čtení: slova s písmenem J

Psaní :psací me, mi

Matematika: sčítání, odčítání v oboru do 19

ČaS, ČAaP: viz S V

9. ročník

Čtení: slova s hláskou J, čítanka, pojmenovávání obrázků

Psaní: opis slov s písmeny a,e,i,o,u,y,m,s,j,k,A,M,N, přepis textů, grafomotorické cviky

Matematika: sčítání a odčítání v oboru do 4, resp.14, násobilka, dělení 7, 8

ČAP: zvuk, hlas, ochrana před poškozením

ČAS: prezident republiky, hlavní státní představitelé

10. ročník

Čtení: Naše čtení, čtení textů z knih, tisku

Psaní: opisy a přepisy textu, nácvik psaní velkých písmen, psaní podle diktátu

Matematika: početní operace do 100, po 100 do 1000, násobky 2,5,10

ČAP: ochrana životního prostředí, chráněná území, chráněné rostliny

ČAS: bezpečné chování v kontaktu s vrstevníky, chování v konfliktních a krizových situacích

0 zobrazení

© 2019 ZŠ Tolerance I Mochovská 570, Praha 9 I telefon +420 281 862 033 I by www.fullhouse.cz