Vyhledat
  • editormochovska

Plán učiva 2. stupeň - 9.

Aktualizace: kvě 28

PLÁN UČIVA 2.STUPEŇ - 9.

6. ročník

ČJ - procvičování pravopisu - písemně na papír – 52/12 a) – slovní spojení využij ve větách; 52/12 b)

– nahradit v některých větách ze cvič. 52/12 a) slova protikladná; 90/12 (napsat 6 vět)

M - opakování – písemně na papír – 62/2 (2 sloupce) – dodržovat přednosti početních výkonů,

pamatuj na závorky; 57/1, 2 – slovní úlohy (zápis, výpočet, odpověď)

Z - 6. A – vyber si jednu památku v ČR (hrady, zámky,…), uveď, kde leží a krátce o ní napiš

6. B – pokračuj v referátu, nezapomeň napsat, jak se chováš např. v chráněné oblasti, v přírodě, při prohlídce objektů apod.

P - 6. A – ekosystém Pole, sady, louky (str. 48) – popis ekosystému (písemně)

6. B – Žijí v korunách stromů, žijí na zemi, mravenci (od str. 32) - vypsat ze všech kapitol zástupce

a napsat, na čem parazitují)

F – referát na téma: Voda – uč. str. 61/vyber si jeden námět (1 – 5) a námět zpracuj (využij knihy,

učebnici, internet)

Aj - letní prázdniny - 15 vět - dokončení práce z minulého týdne

D - 6.A - opakování Řím v době republiky

nová látka - Gaius Julius Caesar - začátek císařství

dobrovolně referát o některém z císařů (Augustus, Claudius,

Nero, Caligula)

6.B - Římské císařství - opakování

7. ročník

ČJ – rozvíjející větné členy – předmět (zápis do sešitu – uč. str. 61 – 63 + úvodní cvičení)

M – opakování učiva - převody jednotek – jednotky objemu; násobení a dělení desetinných čísel

10,100,1 000 (priklady.com); poměr – mapa, plán, měřítko map

AJ – budoucí čas – otázka a zápor (překlad vět – uč. str. 70)

PŘ – krytosemenné rostliny – stonek – stonek bylin, stonek dřevin (stavba a funkce – zápis do sešitu)

Z – Jihomoravský kraj – povrch, podnebí, vodstvo, krajiny (odpovědi na otázky do sešitu – str. 86)

F – optické prostředí (průhledné, průsvitné a neprůhledné), šíření světla ve vakuu a ve vzduchu

Rj - opakování do lekce 11

D - opakování učiva

ŽÁCI S IVP

ČJ – procvičování slovních druhů, seznámení s učivem – pádové otázky

M – opakování učiva - písemné sčítání a odčítání, nácvik zkoušky; písemné dělení jednociferným činitelem – seznámené s učivem

AJ – rodina, jednoduché vyprávění o sobě (slovesa být, mít)

8.A

ČJ - mluvnice - tvarosloví - slovesný vid - další cvičení do sešitů, úvaha na téma Jak prožíváme karanténu

M - opakování ze stránek https://www.priklady.com/cs/index.php/zlomky-a-operace-s-nimi

AJ - lekce 9 - pracovní sešit str. 80-81

P - rozmnožovací soustava - str. 101-103 - odpovědi na otázky str. 103

Z - Východní Asie - referát z vybraného státu - Čína nebo Mongolsko.

8.B

Čj – mluvnice - Skladba (shoda podmětu s přísudkem) Napiš do sešitu 5 jednoduchých vět se shodou. Tyto věty přepiš do minulého, přítomného a budoucího času.

Literatura - úprava čtenářského deníku

M - Převádění jednotek - Délka, hmotnost,obsah,čas Zaokrouhlování desetinných čísel ( desetiny, setiny, tisíciny a celá čísla) – napiš do sešitu 10 příkladů.

Z – Evropa - v učebnici zeměpisu – str. 73 – 76 přečti a napiš do sešitu ( modrý rámeček), dbej na úpravu!

P – Genetika – učebnice str. 106 – 108 přečíst

Aj - letní prázdniny (15 vět) - dokončení práce z minulého týdne

8.A+8.B

RJ - lekce 1 a 2

D - opakování učiva

F - měření elektrického proudu str. 94 - 96

CH - kyseliny a zásady - souhrnné opakování učiva

9. ročník

ČJ - tvarosloví str.67 - 68 - prostudovat, napsat str.68/6

M - funkce a její definiční obor (prostudovat), opakování- (priklady.com, onlinecviceni.cz), PL 18 (e-mailem)

AJ - konverzační cvičení str.92 (předložky, opakování času), doplnění v PS str.72, budoucí čas uč. str.93, doplnění v PS str.73

RJ - postupně dokončovat pracovní sešit

D - hlavní místa konfliktů - výpisky (95 - 97)

Z - přes Sibiř na Dálný východ - Rusko - asijská část - výpisky (131 - 133)

P - Český masiv - výpisky (84 - 85)

F - souhrnné opakování probraného učiva: Jadrný reaktor

CH - chemické reakce a děje - souhrnné opakování učiva

ZŠ praktická

Čj - podmět rodí ženského, str.51-53

M - výpočet procentové části, str. 37-41

P - vývoj jedince, str. 86-88

Z - Spojené státy americké, str. 36-37

D - období normalizace, str. 56-57

Aj - Moje rodina - napsat krátké cvičení (do 10-ti vět)

F - souhrnné opakování učiva: Sluneční soustava (planety, vesmírná tělesa, Slunce, planeta Země)

CH - pesticidy (44)

0 zobrazení

© 2019 ZŠ Tolerance I Mochovská 570, Praha 9 I telefon +420 281 862 033 I by www.fullhouse.cz

Prohlášení o přístupnosti a GDPR