Vyhledat
  • editormochovska

Plán učiva 2. stupeň - 8.

Aktualizace: kvě 28

PLÁN UČIVA 2.STUPEŇ - 8.

6. ročník

ČJ - procvičování pravopisu - písemně na papír – 51/11 (b); 59/1 (a); 89/8 (slova protikladná)

M - opakování – písemně na papír – str. 45/zábavné výsledky (3. sloupec na pravé straně uč.);

62/1 (4 příklady); 38/3 (slovní úloha)

Z - 6. A – Severní ledový oceán (str. 54-55, zápis do sešitu)

6. B – pokračuj písemně v další památce, kterou jsi navštívil, použij i mapové znaky

P - 6. A – ekosystém LOUKA, PASTVINA, STEP – otázky na str. 45 stručně vypracovat do sešitu

6. B – ekosystém LES – žijí v kmenech stromů (vypsat zástupce hmyzu, kde parazitují a vypsat

nejznámější druhy

F – převody jednotek - uč. matematika/aritmetika str. 54/5 + str.49/ Hry větších – vypsat staré

a cizí jednotky délky a objemu)

Aj - letní prázdniny - 15 vět

D - 6.A - Řím- království, republika, společenský systém - otroctví, postavení otroků, Spartakus, nová látka - Gaius Julius Caesar - vojevůdce, politik, řečník,

spisovatel - výpisky

6.B - Římské císařství - přečíst, výpisky, kdo má hotovo, opakuje si.

7. ročník

ČJ – opakování probraného učiva – shoda přísudku s podmětem (uč. str. 58 – 60), rozvíjející větné členy - seznámení s učivem

M – opakování probraného učiva - kladná a záporná čísla (uč. str. 43 – do sešitu)

AJ – budoucí čas – zkrácené tvary (PS str. 42 – 43)

– krytosemenné rostliny – kořen – funkce kořene, přeměny kořene (zápis do sešitu)

Z – historické památky UNESCO v ČR (uč. str. 83 – zápis do sešitu)

F – světelné zdroje (přírodní a umělé a uvést příklady) – zápis do sešit

Rj - dopis o sobě (15 vět)

D - počátky novověku - Habsburkové na českém trůně - přečíst, udělat výpisky(červená tabulka str. 100)

ŽÁCI S IVP

ČJ – slovní druhy (naučit se zpaměti přesně za sebou), podstatná jména, slovesa – vyhledávání v textu

M – násobení a dělení v oboru malé násobilky, dělení se zbytkem

AJ – poslechová cvičení a hry https://elt.oup.com/student/letsexplore/level01/?cc=cz&selLanguage=cs (games, stories

8.A

ČJ - mluvnice - tvarosloví - slovesný vid - str. 82-84

M - opakování ze stránek https://www.priklady.com/cs/index.php/prevody-jednotek

AJ - lekce 9 - pracovní sešit str. 78-79

P - rozmnožovací soustava - str. 98-100

Z - Jihovýchodní Asie - referát z vybraného státu - Malajsie, Indonésie, Filipíny, Brunej

8.B

ČJ - Mluvnice – napiš 20 cizích slov převzatých do českého jazyka do sešitu

Literatura – čtenářský deník

Sloh – Napiš jak prožíváš dny v období koronaviru (1 strana A4)

M – Procenta – Napiš 10 příkladu do sešitu ( libovolně třeba slevyv obchodě)

Průměr – vytvoř řadu 5 dvouciferných čísel a vypočítej z nich

Průměr ( početních úkonů 5)

Z - Východní Asie - učebnice str. 64 – 72 výpisky do sešitu(modrý rámečky)

P - Přepiš si do sešitu z učebnice ze strany 104 ,, Období lidskéhoživota“ jen období a dobu trvání, charakteristiku se nauč.

Aj - letní prázdniny (15 vět)


8.A+8.B

RJ - dopis o sobě (15 vět)

D - umělecký život v českých zemích - přečíst, výpisky str.93

F - elektrický proud a jeho příčiny str. 91 - 93

CH - kyselost a zásaditost - opakování, příklady uplatňování neutralizace v praxi

9. ročník

ČJ - významový poměr mezi hlavními větami, str. 65 - prostudovat tabulku, napsat str.66/cv.4,6

M - funkce str. 70 - 71 , opakování- (priklady.com, onlinecviceni.cz)

AJ - číslovky řadové učebnice str.90/ cv.1,2 - ústně, str.91 - přečíst a přeložit článek, doplnění v PS str.71

RJ - dopis o sobě (15 vět)

D - vzpoura proti konzumnímu způsobu života (94)

Z - v největší zemi světa - Rusko - evropská část (129 - 130)

P - regionální geologie ČR - geologická mapa, geologické jednotky ČR - výpisky (83 - 84)

F - souhrnné opakování probraného učiva: Ochrana před zářením

CH - průmyslová hnojiva, pesticidy (94 - 95)

ZŠ praktická

Čj - procvičování shody podmětu rodu mužského s přísudkem

M - výpočet procentové části, slovní úlohy stř. 38

D - rok 1968 otázky na str.55

Z - Kanada, str.34-35

P - rozmnožování,do str.86

Aj - sloveso to be - minulý čas

F - souhrnné opakování učiva: Světelné děje (62 - 95)

CH - průmyslová potrava rostlin (43)

0 zobrazení

© 2019 ZŠ Tolerance I Mochovská 570, Praha 9 I telefon +420 281 862 033 I by www.fullhouse.cz

Prohlášení o přístupnosti a GDPR