Vyhledat
  • editormochovska

Plán učiva 2. stupeň - 5.

Aktualizace: kvě 28

PLÁN UČIVA 2. STUPEŇ – 5.

6. ročník

ČJ – procvičování pravopisu - písemně na papír - 38/3; 44/3a); 89/4 a)+b)

M – opakování – písemně na papír - 36/1; 41//1; 45/2; 55/1 (1. sloupec)

Z – Austrálie – Na konci světa (str. 45-48 – zápis do sešitu)

P 6. A – ekosystém LOUKA (louka; žijí na bylinách a křovinách – str. 38-41, zápis do sešitu)

6. B – pokračovat v dalších kmenech – zápis do sešitu

F – fyzikální veličiny (procvičovat převody jednotek objemu)

Aj - vyplnit pracovní sešit, v učebnici opakovat a procvičit jednotné a množné číslo podstatných

jmen

D - 6.A - opakování: Řím, poloha, vznik města, otrokáři a otroci, doba králů

nová látka- římská republika-výpisky, úprava sešitů

6.B - souhrnné opakování a případné dokončení látky z minulého týdne

7. ročník

ČJ – spojky – souřadící a podřadící; věta jednoduchá a souvětí (umimecesky.cz)

M – násobení a dělení celých čísel se stejnými znaménky, početní výkony s celými čísly (x a : má přednost před + a -) onlinecviceni.cz

Aj – 7.A - minulý čas být, mít; minulý čas nepravidelných sloves; oslovení – lekce 7

7.B - opakování nepravidelných sloves - práce v pracovním sešitě

Z – Kraj Vysočina – povrch, podnebí, vodstvo, hospodářství a cestovní ruch (výpisky)

P – výtrusné rostliny – mechy, plavuně a kapradiny (výpisky)

F – jednoduché stroje – dokončení (šroub, lodní šroub, Archimédův šroub, klín, kolo na hřídeli)

D - souhrnné opakování a případné dokončení látky z minulého týdne

Rj - abeceda, psaní písmen v pracovním sešitě

Žáci s IVP

M – písemné násobení dvojciferným činitelem, písemné dělení (onlinecviceni.cz)

ČJ – slovní druhy – podstatná jména (vzory rodu středního a ženského – skolakov.eu), slovesa – vyhledávání v textu

AJ – tělo (body) – rozvoj slovní zásoby

8. ročník

ČJ - mluvnice - tvorba slov - skládání

M - procvičování probraného učiva

Aj - 8.A - lekce 8 v učebnici - mluvnická cvičení

8.B - práce v pracovním sešitě - nepravidelná slovesa + opakování

P - hormonální soustava - výpis z učebnice

Z - Jižní Asie - Indie, Bangladéš, Pákistán, Srí Lanka, Nepál

RJ - opakovat abecedu, psaní písmen, pracovní sešit

D - souhrnné opakování a případné dokončení látky z minulého týdne

F - záznam a reprodukce zvuku

CH - kyseliny a zásady - opakování

9. ročník

ČJ - opakování - druhy vedlejších vět - věty příslovečné str. 61 - 62, opakování pravopisu-cvičení i z internetu - onlinecviceni.cz, pravopisne.cz

M - opakování učiva - lineární rovnice (priklady.com-rovnice a nerovnice-lineární rovnice a nerovnice cv.1 a) - j),

onlinecviceni.cz)

AJ - učebnice str.82- přečíst a přeložit článek, počasí, str.83-Have you lost something? PS str.65/cv.9

RJ - naučit nová slovíčka, opakování abecedy - pracovní sešit

D - doba totality, každodenní život v totalitě

Z - evropská křižovatka kultur

P - druhohory

F - opakování - Sluneční soustava (prohlubovat učivo)

CH - chemické reakce a děje (hoření, koroze)

ZŠ praktická

ČJ - podmět rodu mužského životného a neživotného

M - výpočet 1%, výpočet procentové části

AJ - opakování slovní zásoby 1. - 4. lekce

D - opakování str.51

Z - jižní Afrika

P - rozmnožování, stavba a činnost pohlavních orgánů

F - opakování a prohlubování učiva - světelné děje (Zdroje světla, Jak vidíme, Světlo jako pravítko, Zrcadla, Čočky)

CH - plasty, z čeho stavíme (stavební pojiva) - opakování

0 zobrazení

© 2019 ZŠ Tolerance I Mochovská 570, Praha 9 I telefon +420 281 862 033 I by www.fullhouse.cz

Prohlášení o přístupnosti a GDPR