Vyhledat
  • editormochovska

Plán učiva 2. stupeň - 4.

Aktualizace: kvě 28

PLÁN UČIVA 2.STUPEŇ - 4.

6. ročník

ČJ – procvičování pravopisu – koncovky podstatných a přídavných jmen, shoda přísudku s podmětem

M – opakování - násobilka, početní operace s desetinnými čísly, procvičovat dělení desetinných čísel typu 4867,2 : 3,6 (umět upravit příklady, provést zkoušku)

Z – Indický oceán, Tichý oceán

P6. A – ekosystém LES (opakování, práce s učebnicí str. 35, na otázky odpovědět písemně do sešitu)

6. B – pokračovat v dalších kmenech – zápis do sešitu

F – fyzikální veličiny (procvičovat převody jednotek hmotnosti)

Aj - opakování již zadaného učiva

D - 6.A - Řím - opakování - poloha, založení Říma, Etruskové, Římská republika - výpisky

6.B - opakování Řím- výpisky, přečíst kapitolu Římská republika

7. ročník

M – porovnávání kladných a záporných čísel, zobrazení na číselné ose, násobení a dělení čísel s odlišnými znaménky (onlinecviceni.cz, umimematiku.cz)

ČJ – předložky – druhy, předložka z – 2.p./s – 7.p., opakování pádových otázek a určení pádů (onlinecviceni.cz, pravopisne.cz)

AJ – budoucí čas – lekce 5 a 6, nácvik čtení anglického textu, překladová cvičení – lekce 6

Z – Pardubický kraj a Kraj Vysočina – cestovní ruch a zajímavosti z kraje (www.google.cz) P – systém rostlin, výtrusné rostliny a nahosemenné rostliny - hlavní znaky, rozmnožování a výskyt (výpisky)

F – jednoduché stroje – páka, kladka, kladkostroj, nakloněná rovina (výpisky)

D - městská společnost na konci středověku – výpisky

RJ - opakování již zadaného učiva

Žáci s IVP

M – písemné sčítání a odčítání do 100 000, nácvik zkoušky, dělení se zbytkem (onlinecviceni.cz, skolakov.eu)

ČJ – slovesa – vyhledávání v textu, čas a číslo (skolakov.eu, onlinecviceni.cz)

AJ – dny v týdnu, slovní zásoba - ve škole, zkrácené tvary slovesa to be (https://elt.oup.com/student/letsexplore/level01/?cc=cz&selLanguage=cs)


8. ročník

ČJ - mluvnice - tvorba slov - odvozování

M - procvičování probraného učiva

Aj - lekce 8 v PS

P - Smyslová soustava

Z - Střední Asie - Indie

RJ - opakovat abecedu, psaní písmen, pracovní sešit

D - proměna rakouské říše - výpisky

F - vnímání zvuku - sluchové

CH - referát - vliv oxidu uhličitého a siřičitého na životní prostředí

9. ročník

ČJ - opakování - druhy vedlejších vět - přívlastková a podmětná, opakování pravopisu-cvičení i z internetu - onlinecviceni.cz, pravopisne.cz

M - opakování učiva - lineární rovnice, mnohočleny, slovní úlohy (priklady.com-výrazy a mnohočleny-mnohočleny, onlinecviceni.cz)

AJ - práce v pracovním sešitu str. 63-65, učebnice str. 80-81

RJ - opakování již zadaného učiva

D - výsledky socialistického hospodaření v 50. letech - výpisky

Z - jihovýchodní Evropa -Moldavsko, Rumunsko a Bulharsko - výpisky

P - prvohory - výpisky

F - Sluneční soustava (prohlubovat učivo), vývoj fyziky

CH - referát - výhody a nevýhody plastů oproti jiným materiálům

ZŠ praktická

Čj - skladba,věta,základní skladební dvojice(str. 47-48)

M - měřítko plánu a mapy(str. 32-33)

Procento - pojmy,vzorový příklad

P - smyslová ústrojí

D - období stalinismu, život v socialistickém státě

Z - tropická Afrika

Aj -opakování slovní zásoby 1.-4.lekce

F - Jak se světlo láme, čočky (spojky a rozptylky), využití čoček (fotoaparát, promítací stroj, mikroskop)

CH - Čím nejvíce čistíme, referát - čistící prostředky

0 zobrazení

© 2019 ZŠ Tolerance I Mochovská 570, Praha 9 I telefon +420 281 862 033 I by www.fullhouse.cz

Prohlášení o přístupnosti a GDPR