Vyhledat
  • editormochovska

Plán učiva - 2. stupeň - 3.

Aktualizace: kvě 28

PLÁN UČIVA - 2. STUPEŇ - 3.

6. ročník

ČJ - opakování slovních druhů, poznat je ve větě, větné členy - umět vyhledat podmět a přísudek,

shoda přísudku s podmětem (onlinecviceni.cz, pravopisne.cz)

M - početní operace s desetinnými čísly – procvičování, dělení desetinných čísel typu: 4 867, 2 : 3, (umět upravit příklady, provést zkoušku), slovní úlohy, opakování násobilky (umimematiku.cz,

onlinecviceni.cz)

AJ - opakování-ukazovací zájmena, přítomný čas - věty tázací kladné a záporné

D - opakovat učivo o Římu: poloha Říma, založení Říma, Romulus a Remus, Etruskové, konec království, římská republika, společenský řád - otrokářství

Z - Afrika – referát na A4 (vyhledat obecné informace na PC - wikipedie, popř. přidat obrázky…)

P - 6. A – půda (opakování, práce s učebnicí str. 27 – na otázky odpovědět písemně do sešitu)

6. B – pokračovat v dalších kmenech - str. 9 a dále (do sešitu zápis: životní prostředí, hlavní znaky, zástupci, namalovat obrázek s popisem)

F - fyzikální veličiny (opakování), procvičovat převody jednotek délky a času

7. ročník

M – porovnávání zlomků, převod zlomku na smíšené číslo, sčítání čísel s různými a stejnými znaménky (priklady.com, onlinecviceni.cz)

ČJ – příslovce – druhy, tvoření příslovcí, přísudek slovesný a jmenný se sponou (pravopisne.cz,

onlinecviceni.cz)

AJ – měsíce v roce, oslovení, lekce 6 (překlady a slovíčka), zkrácené tvary, minulý čas průběhový

Z – Kraj Vysočina – výpisky (povrch, vodstvo, hospodářství a cestovní ruch) (umimefakta.cz)

P – rostlinná buňka, výtrusné rostliny – mechy, plavuně, přesličky a kapradiny (rysava.websnadno.cz)

F – jednoduché stroje – kladky, kolo na hřídeli, nakloněná rovina

D - opakování - objevné plavby

Žáci s IVP

M – písemné násobení jednociferným a dvojciferným činitelem, dělení v oboru násobilky (skolakov.eu, onlinecviceni.cz)

ČJ – podstatná jména – číslo, rod, vzory rodu středního (skolakov.eu, onlinecviceni.cz)

AJ – měsíce v roce, osobní zájmena, sloveso have / be

8. ročník

ČJ - mluvnice - opakovaní pravopisu a větných členů, opakování vět vedlejších

M - mnohočleny - nadále procvičovat probrané operace s mnohočleny

Aj - pokračovat v lekci 7 a 8

P - nervová a smyslová soustava

Z - Jihozápadní Asie

RJ - opakovat abecedu, psaní písmen, pracovní sešit

D - opakování 2. fáze průmyslové revoluce, referát - vynálezy průmyslové revoluce(A5)

F - opakování již zadaného učiva

CH - opakování zadaného učiva, vlastnosti a použití oxidů, kyselin a hydroxidů v praxi

9. ročník

ČJ - opakování - druhy vedlejších vět - podmětná předmětná, opakování pravopisu-cvičení i z internetu - onlinecviceni.cz, pravopisne.cz

M - opakování učiva - lineární rovnice, mnohočleny, slovní úlohy (priklady.com-výrazy a mnohočleny-mnohočleny, onlinecviceni.cz)

AJ - opakování 7. lekce - práce v pracovním sešitu

RJ - opakování 8.a 9.lekce, opakování abecedy - pracovní sešit

D - pronásledování odpůrců komunistického režimu

Z - opakovat státy Evropy

P - dokončit a opakovat - prahory až čtvrtohory

F - opakování - Sluneční soustava (prohlubovat učivo), hvězdy a souhvězdí, sluneční a hvězdný čas, referát ze Sluneční soustavy

CH - opakování zadaného učiva, chemický průmysl - rizika v souvislosti se životním prostředím, recyklace surovin, koroze

ZŠ praktická

ČJ - procvičování vzorů přídavných jmen, str .42-46

M - měřítko plánu a mapy, str. 30-33, procento, str. 35, zápis a pojmy, výpočet 1%

AJ - opakování slovní zásoby 1. - 4. lekce

D - život v socialistickém státě, str. 49-50

Z - tropická Afrika, str. 28-29, jižní Afrika str. 30-31

P - smyslová ústrojí, čich, zrak, sluch, chuť

F - opakování již zadaného učiva

CH - opakování již zadaného učiva, plasty, syntetická vlákna - výrobky, užití v praxi

0 zobrazení

© 2019 ZŠ Tolerance I Mochovská 570, Praha 9 I telefon +420 281 862 033 I by www.fullhouse.cz

Prohlášení o přístupnosti a GDPR