Vyhledat
  • editormochovska

Plán učiva - 2. stupeň - 2.

Aktualizace: kvě 28

Plán učiva 2. stupeň

6. ročník

ČJ - pokračování slovních druhů - slovesa, skladba - podmět a přísudek, shoda přísudku 

        s podmětem (onlinecviceni.cz, pravopisne.cz)

M  - opakován početních operací s desetinnými čísly, dělitelnost - násobek,dělitel, znaky dělitelnost  (umimematiku.cz, onlinecviceni.cz)

AJ - ukazovací zájmena, přítomný čas - věty tázací kladné a záporné

D  - dokončit Řecko - opakování, nová látka Řím -poloha,založení, doba královská, republika, postavení  otroků, patricijové a plebejové, Punské války, 6.A - referát z uvedeného učiva

 6.B referát městský stát Athény nebo Sparta(A5)

Z  - jižní Afrika, problémy současné Afriky, Afrika(opakování tématického celku), referát z uvedeného učiva

P  - hmyz s proměnou nedokonalou i dokonalou, ostnokožci, ekosystém - půda, les 

F  - fyzikální veličiny - měření délky, hmotnosti, času, objemu, teploty, hustota(opakování)

7. ročník

ČJ -  ohebné a neohebné slovní druhy, větné členy - podmět a přísudek,  shoda přísudku s podmětem (onlinecviceni.cz, pravopisne.cz)

M  - výpočet části z celku, převod zlomku na desetinné číslo,kladná a záporná čísla - početní operace a  jednoduché závorky, poměr, měřítka plánu a mapy (umimematiku.cz, onlinecviceni.cz)

AJ - otázka, zápor, nepravidelný minul čas, přítomný průběhový čas x minulý průběhový čas, 

         oblečení, minulý čas was/were

RJ - opakování abecedy, procvičování písmen podle pracovního sešitu

D  - opakování - objevné plavby, referát na téma - známý mořeplavec(A5)

Z  -  povrch, vodní toky, hospodářství, cestovní ruch, Královéhradecký a Pardubický kraj, Kraj Vysočina

P  - výtrusné a semenné rostliny, rostlina - kořen, stonek, list, květ, (učebnice.online- možnost zaregistrovat se jako student)

F  - otáčivé účinky síly - páka, zákon rovnováhy, deformační účinky síly - tlak

8. ročník

ČJ - větný rozbor,věty jednoduché a souvětí, opakování pravopisu, mluvnice - opakovaní pravopisu např. ze stránek http://www.cestina.diktaty.cz

          8.A sloh - úvaha - napsat vlastní úvahu dle zadání v učebnici

         8.B libovolná četba knih - jednu napsat do čtenářského deníku

M  - mnohočleny - opakovat probrané operace s mnohočleny na

        strankách http://www.priklady.com/cs/index.php/algebraicke-vyrazy-a-mnohocleny/mnohocleny

        zaokrouhlování, procenta, převody jednotek

AJ - přítomný čas, tvoření vět, opakování - nepravidelná slovesa, pokračovat v 7. a 8. lekci, vyplnit pracovní sešit

RJ - opakovat abecedu, psaní písmen, pracovní sešit - opakovací úkoly do L 1

D  -  opakování 2. fáze průmyslové revoluce, referát - vynálezy průmyslové revoluce(A5)

Z  - obecně Asie, jihozápadní Asie-Izrael, arabské a nearabské země(z internetu)

       povrch a vodstvo - Čína a Indie, počet obyvatel

P  -opakovat -  nervová soustava, smysly, hormonální soustava

F  - zvukové jevy, zvuk a zdroje zvuku, šíření a rychlost zvuku v různých prostředích, odraz zvuku, ozvěna, pohlcování zvuku, výška a hlasitost zvuku

CH - kyseliny, hydroxidy


9. ročník

ČJ - opakování - druhy vedlejších vět, opakování pravopisu-cvičení i z internetu - onlinecviceni.cz, pravopisne.cz

M  - opakování učiva - lineární rovnice, rovnice o dvou neznámých, úlohy o pohybu, funkce, (umimematiku.cz, onlinecviceni.cz)

AJ - dokončení  a opakování 6. lekce, 7. lekce - slovní zásoba

RJ - 8.a 9.lekce, opakování abecedy - pracovní sešit, opakovat slovní zásoby - školní předměty

D   - doba totality, 2. etapa likvidace soukromého vlastnictví

Z    - dokončit a opakovat  státy Evropy

P   -  dokončit a opakovat -  prahory až čtvrtohory

F   -  Sluneční soustava (prohlubovat učivo), hvězdy a souhvězdí, sluneční a hvězdný čas

CH - chemický průmysl v ČR, cement, vápno, beton, keramika, plasty, syntetická vlákna

ZŠ praktická

ČJ - stupňování přídavných jmen, vzory přídavných jmen

M  - měřítko plánu a mapy

AJ - opakování slovní zásoby 1. - 4. lekce

D  - období stalinismu

Z  - státy severní Afriky

P  - stavba a činnost nervové soustavy (mozek,obvodová nervová činnost)

F  - s druhy a využití zrcadel, čočky a jejich využití

CH - plasty, syntetická vlákna, cement, vápenná malta, beton sádra, keramika

0 zobrazení

© 2019 ZŠ Tolerance I Mochovská 570, Praha 9 I telefon +420 281 862 033 I by www.fullhouse.cz