Vyhledat
  • editormochovska

Plán učiva 2. stupeň - 10.

Aktualizace: kvě 28

PLÁN UČIVA 2. STUPEŇ - 10.

6. ročník

ČJ - písemně na papír – 96/2 (doplň vynechaná písmena); 100/4 (slova užij ve větách); 103/1 (doplň vynechaná písmena);

M - opakování – písemně na papír – 62/1 (3. a 4. sloupec); 62/2 (3. sloupec) – dodržovat přednosti početních výkonů; 61/ 3, 4 – slovní úlohy (zápis, výpočet, odpověď)

Z - 6. A – Arktida a Antarktida (str. 56-58 – výpisky do sešitu)

6. B – šířkové pásy (pracovní sešit str. 38-41)

P - 6. A – Pole, sady, louky – žijí na rostlinách, žijí na květech rostlin (str. 48-51) – stručný

zápis do sešitu

6. B - Les - žijí v trávě (str. 35), stručný zápis a písemně odpovědět na otázky pod textem

F – pokračovat v referátu z minulého týdne

D – 6. A – Římská republika (opakování str. 104, písemně do sešitu 104/1 – opsat a spojit

pojmy z levého sloupce s pojmy z pravého sloupce)

6.B - rozdělení a zánik Římské říše, přečíst, výpisky, odpovědi na otázky ne str.113

Aj - naučit se číslovky, měsíce + PS

D - 6.A - opakování Řím v době republiky

nová látka - Gaius Julius Caesar - začátek císařství

dobrovolně referát o některém z císařů (Augustus, Claudius, Nero, Caligula)

6.B - Římské císařství - opakování

7. ročník

ČJ – rozvíjející větné členy – předmět, vyhledávání ve větách (www.umimecesky.cz), určování pádových otázek u předmětu

M – procenta – úvod do učiva, vyjádření části z celku (možnosti zápisu části z celku – zlomek, desetinné číslo, procenta)

AJ – 7.A - food + PS

7.B - procvičování minulého času – otázka a zápor (PS str. 62-63)

– krytosemenné rostliny – list – vnější a vnitřní stavba listu, funkce listu

Z – Jihomoravský kraj – cestovní ruch (zápis do sešitu)

F – stín, polostín; opakování již probraného učiva

RJ - slovíčka + PS

D - Stavovské povstání, Fridrich Faltský, Ferdinand II., obnovené zřízení zemské, Třicetiletá válka - výpisky str.104

ŽÁCI S IVP

ČJ – vzory rodu středního – skloňování ve všech pádech

M – písemné dělení jednociferným činitelem – nácvik postupu

AJ – procvičování slovní zásoby (poslechová cvičení)

8.A

ČJ - mluvnice - tvarosloví - slovesné třídy - str. 85- 87

M - opakování ze stránek https://akcs.pirula.net/czech/div100.php

AJ - lekce 9 - pracovní sešit str. 82-85

P - Období lidského života - str.104-105 (otázky str. 105)

Z - Východní Asie - Japonsko – referát

8.B

Čj - Mluvnice – Opakuj vzory podstatných jmen. Do sešitu napiš ke každému vzoru 5 příkladů

Literatura – Napiš referát – Alois Jirásek a jeho dílo

M – souhrnné opakování až po mnohočleny (příprava na písemku)

Z - Evropa - učebnice str. 77 – 79 výpis do sešitu (modrý rámeček)

P – učebnice str. 111 Závěrečné opakování -napsat do sešitu (jen odpovědi

AJ - animals + PS

8.A+8.B

RJ - slovíčka + PS

D - Každodenní život v českých zemích na přelomu 19. a 20. století, výpisky, ústní odpovědi

na otázky na str. 97

F - měření elektrického proudu str. 94 - 96

CH - halogenidy (76 - 77)

9. ročník

ČJ - podstatná jména - prostudovat, napsat str.69/1 (3 podst.jm. konkrétní a 3 abstraktní

z úvodního článku), ústně 69/2,3,4

M - vyjádření funkce - tabulka, graf str. 76 ( zkuste prostudovat), PL 19 (e-mailem)

AJ - gramatika - slovesa be, have, will shall str.94 - 95 , zájmena 96, doplnění v PS str.74 - 76

RJ - postupně dokončovat učebnici, 8.lekce + PS

D - Pražské jaro, srpnový vpád vojsk do ČSSR - výpisky (98 - 99)

Z - referát z internetu - Obyvatelstvo na Zemi (hustota obydlení, rasy, národy, jazyky, náboženství, lidská sídla)

P - Západní Karpaty - výpisky (86), doplnit opakování str.87 (vyplněné odeslat)

F - souhrnné opakování probraného učiva: Jadrná elektrárna

CH - léčiva (98 - 99)

ZŠ praktická

ČJ - podmět rodu středního, str. 53

M - výpočet procentové části - procvičování, str. 40-41

P - hlavní období lidského života, str. 88-90

D - opakování na str. 57-58

Z - Střední Amerika, str. 38-39

Aj - opakování a procvičování slovní zásoby - 1.lekce

F - souhrnné opakování učiva: Sluneční soustava

CH - potraviny, živny (44- 45)

0 zobrazení

© 2019 ZŠ Tolerance I Mochovská 570, Praha 9 I telefon +420 281 862 033 I by www.fullhouse.cz