Vyhledat
  • editormochovska

Plán učiva 2. stupeň - 1.

Aktualizace: kvě 28

PLÁN UČIVA PRO 2. STUPEŇ

6. ročník

ČJ - dokončit zájmena, číslovky, pravopis podstatných jmen

M - dělení desetinných čísel, aritmetický průměr, početní operace s desetinnými čísly

AJ - jednotné a množné číslo podstatných jmen, nepravidelná podstatná jména

D - dokončit Řecko - opakování, nová látka Řím

Z - severní Afrika, Sahara, stř. a východní Afrika

P - měkkýši, kroužkovci, členovci, ploštěnci

F - měření teploty, teploměry

7. ročník

ČJ - základní větné členy, shoda přísudku s podmětem, neohebné slovní druhy, větné členy - předmět

M - početní operace se zlomky, kladná a záporná čísla, poměr

AJ - pravidelná a nepravidelná slovesa, ukazovací zájmena, minulý čas průběhový

RJ - opakování abecedy, procvičování písmen

D - objevné plavby, opakování učiva

Z - Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj

P - cizokrajné ekosystémy, moře a oceán, systém rostlin a jejich stavba

F - opakování -gravitační síla(referát), nová látka- účinky síly(pohybová, otáčivá, deformační), jednoduché stroje

8. ročník

ČJ - vyjmenovaná slova, vzory podstatných jmen, skloňování slovních druhů ohebných, souvětí, tvoření slov, obohacování

slovní zásoby

M - opakování násobilky, dělení dvojciferným číslem, sčítání a odčítání mnohočlenů, vytýkání před závorku,

násobení mnohočlenů

AJ - nepravidelná slovesa, nová slovní zásoba-oblečení, 7. a 8. lekce

RJ - dny týdnu, měsíce

D - 2. fáze průmyslové revoluce

Z - obecně Asie, jihozápadní Asie-Izrael, arabské a nearabské země(z internetu)

P - nervová soustava, smysly

F - tepelné motory(parní, benzínový, naftový), skupenství látek(tání a tuhnutí, vypařování a kapalnění, sublimace),

CH - oxidy

9. ročník

ČJ - druhy vedlejších vět, opakování pravopisu-cvičení i z internetu

M - rovnice o dvou neznámých, úlohy o pohybu, funkce

AJ - dokončení 5. lekce, 6. lekce

RJ - 8. lekce, opakování abecedy, nová lekce portrét

D - Československo po 2. sv. válce, rok 1948, komunisté u moci

Z - dokončit státy Evropy

P - vznik Země, prahory až čtvrtohory

F - vesmír, planety, Sluneční soustava, hvězdy a souhvězdí, galaxie

CH - faktory ovlivňující rychlost chemické reakce

ZŠ praktická

ČJ - přídavná jména, opakování podstatných jmen

M - opakování dělení desetinných čísel, poměr

AJ - dokončení 4. lekce, accommodation

D - konec 2. sv. války, rozdělení Evropy na západ a východ

Z - Afrika všeobecně, úvod

P - řídící soustava, mozek, hormony

F - světelné děje, vlastnosti a zdroje světla, rychlost světla ve vakuu, odraz světla

CH - uhlí, ropa a zemní plyn, tuky, sacharidy a bílkoviny

0 zobrazení

© 2019 ZŠ Tolerance I Mochovská 570, Praha 9 I telefon +420 281 862 033 I by www.fullhouse.cz