Vyhledat
  • editormochovska

Plán učiva 1. stupeň - 8.

Aktualizace: kvě 28

Plán učiva 1. stupeň – 8.

1. třída

ČJ - vyvození a nácvik čtení písmen Ž ž, opakování čtení slov a vět s písmenem Č, č

Psaní – nácvik psaní z, Z, T

M – Jednotka hmotnosti kg, vážení, počítání v kg – sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku

PRV – Léto

2. třída

ČJ - abeceda - učebnice str. 12, 13, vlastní jména - pravopis velkého začátečního písmene u vlastních jmen

Čítanka - str. 124 - 126

M - opakování násobení (dělení) 2, 3, 4, 5

PRV - PS 44 - Svátek matek

3. třída

ČJopakování všech vyjmenovaných slov, slovesa – určování sloves ve větě, číslo učebnice str. 95, 96, 97

Pracovní sešit str. 30, 31, 32

Písanka str. 25, 26

M - Dělení se zbytkem str. 52 – 54, Polopřímka str. 49 – 50

PRV - Zkoumáme přírodu, změny počasí v průběhu roku str. 53 – 57

Prac. sešit str. 49 - 50

AJ - opakování slovní zásoby a probraných lekcí

4.třída

ČJ - opakování - vyjmenovaná slova, slovní druhy, učivo o podstatných jménech,opakovat pády a vzory, slovesa -tvar určitý a neurčitý (infinitiv), tvary jednoduché a složené (jsem j. byl jsem sl.)

Čtení:.každý den číst potichu i nahlas, vyprávět přečtené, namalovat ilustrační obrázek

Sloh: vysvětlit dětem, co je to složenka a jak se vyplňuje

M - opakovat malou násobilku, písemné sčítání,odčítání, násobení

Nová látka: písemné dělení jednociferným dělitelem - např. 425 :5

Geometrie: opakování látky o tělesech - krychle, kvádr, jehlan, kužel

Nová látka: válec - poznat válec, má dvě kruhové podstavy a obdélník(rozvinutý válec)

- opakovat ekosystémy - les, louka, pastvina, pole, park, zahrada, okolí lidských obydlí

Nová látka.: rybník - kde je u nás nejvíc rybníků, který je největší - zjistit, je to vodní ekosystém, jaký je rozdíl mezi rybníkem a jezerem

VL - opakovat učivo dějepisu, počátky českého státu,

Nová látka : Karel IV. , kdo to byl, co postavil v Čechách

Dobrovolné: referát o postavě Karla IV. (z internetu)

AJ- slovíčka 12. lekce, článek str. 100 5. A

ČJ - Číslovky - význam, druhy. Čtení jako zdroj informací.

M - Písemné násobení a dělení, odhad a zaokrouhlování.

Příklady a slovní úlohy v oboru přirozených čísel.

VL - Německo - hospodářsky nejsilnější stát v Evropě.

- Magnetická síla, magnetické pole.

AJ - slovíčka 17. lekce, článek str.136 -137


5. B

ČJ - procvičování zájmen, skloňování zájmen,

četba libovolné knihy

M - sčítání a odčítání desetinných čísel, opakování zlomků, procvičování písemného dělení a násobení

geometrie - úsečka, střed úsečky

žáci a IVP - procvičování malé násobilky - násobení a dělení

procvičování písemného sčítání a odčítání

VL - rizikové situace, rizikové chování, předcházení konfliktům

- opakování planet, fází Měsíce

AJ - slovíčka 17. lekce, článek str.136 -137

0 zobrazení

© 2019 ZŠ Tolerance I Mochovská 570, Praha 9 I telefon +420 281 862 033 I by www.fullhouse.cz

Prohlášení o přístupnosti a GDPR