Vyhledat
  • editormochovska

Plán učiva 1. stupeň - 2.

Aktualizace: kvě 28

PLÁN UČIVA 1. STUPEŇ

1. třída

ČJ – vyvození dvojhlásek au, ou a písmena V, každý den číst probrané stránky slabikáře

Psaní - P, t, spojování písmen do slov a slabik

M – upevňování sčítání a odčítání do 10, slovní úlohy

Prv – jarní květiny, od semínka ke květině, popis rostliny

2. třída ČJ - pravopis i,í/yý po měkkých a tvrdých souhláskách, slova se slabikami dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě, rozlišení podstatných jmen a sloves, pravopis ú-ů-u

ČTENÍ - každý den nahlas číst text z čítanky a oblíbené knihy (stačí kratší úryvek) M - numerace do 100, sčítání, odčítání, porovnávání, řešení jednoduchých slovních úloh, násobky a násobení 2,3,4,5 (možno i dělení) Prv- charakteristické znaky přírody a počasí na jaře, popis těla kočky, ptáka, ryby a rozlišení: domácí zvířata/zvířata volně žijící, tradice Velikonoc

VV- nakresli velikonoční kraslici, namaluj jarně rozkvetlý strom

PV - vystřihni si jednoduché tulipány z papíru a vybarvi


3. třída

ČJ - Vyjmenovaná a příbuzná slova po P, slovní druhy – opakování,

Opakování vyjmenovaných a příbuzných slov po B, L, M

M – pamětné a písemné sčítání a odčítání do 1000, slovní úlohy, opakování násobilky

PRV- Živá příroda – rostliny (kvetoucí, nekvetoucí, užitkové, okrasné, léčivé, jedovaté, chráněné)


4. třída ČJ - opakovat vyjmenovaná slova,slovní druhy, rod, číslo a pád podstatných jmen, pádové otázky

nová látka - vzory podstatných jmen, vzory rodu středního, ženského, mužského životného a mužského neživotného

Čtení - denně půl hodiny nahlas cokoliv Sloh - vyprávění pohádky, ústně nebo písemně, nakreslit obrázek M - opakovat malou i velkou násobilku, dělení v oboru malé násobilky, opakovat dělení se zbytkem, počítání se závorkami, zaokrouhlování nová látka - písemné násobení dvojciferných čísel jednociferným

dobrovolné - zkusit pracovat se slovními úlohami

Geometrie - rýsování čtyřúhelníku - obdélník, čtverec - pomocí kolmic

- opakovat pojmy ekosystém, živá a neživá příroda, ekosystémy - les, louka a pastvina, pole, park, zahrada

nová látka - zahradní rostliny, ovoce, zelenina, zahradní květiny, domácí zvířata, hospodářská zvířata, drůbež

dobrovolné - namalujte svoji vlastní zahrádku, jak by měla vypadat, co byste chtěli pěstovat

VL

Lidé a čas

Jak měříme čas , jednotky času

Dobrovolné - vyhledat pojmy LETOPOČET, LETNÍ ČAS, HISTORIE

Vyprávět starou povést - o praotci Čechovi, o Krokovi a jeho dcerách, o Bivojovi

5. A

ČJ - procvičovat slovní druhy - zájmena, shodu přísudku s podmětem, pravidelně číst M - desetinná čísla - zápis, vyznačení na číselné ose, procvičovat známé početní operace - sluneční soustava, den a noc, roční období VL - Evropa - sousední státy

5. B

ČJ- přídavná jména - tvrdá, měkká, přivlastňovací + skloňování

M - počítáme s velkými čísly - nad 1 milion, opakovat písemné dělení a násobení dvojciferným čísle

- žáci s IVP - násobilka 4, 5, 6, 7. 8 - násobení i dělení

- opakovat učivo - lidské tělo, první pomoc

VL - opakovat státy Evropy, naše sousední státy - Německo, Rakousko

0 zobrazení

© 2019 ZŠ Tolerance I Mochovská 570, Praha 9 I telefon +420 281 862 033 I by www.fullhouse.cz