Vyhledat
  • editormochovska

Plán učiva 1. stupeň - 1.

Aktualizace: kvě 28

PLÁN UČIVA 1. STUPEŇ

1. třída

ČJ – čtení – vyvození a nácvik čtení písmen K, AU, OU, V

Psaní – dokončit písanku 1, písanka 2 – P, t, j, J

M – psaní číslice 10, sčítání a odčítání v oboru do 10, rozklady čísel

PRV – Jaro, rostliny na jaře

2. třída

ČJ - pravopis i,í/yý po měkkých a tvrdých souhláskách, spodoba znělosti, slova se slabikami dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě, rozlišení podstatných jmen a sloves, pravopis ú-ů-u M - numerace do 100, sčítání, odčítání, porovnávání, řešení jednoduchých slovních úloh, násobky a násobení 2,3,4,5 (možno i dělení) PRV - lidské tělo - popis, dny v týdnu, měsíce v roce, 4 roční období, hodiny (čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá), charakteristické znaky přírody a počasí na jaře, popis těla kočky, ptáka, ryby a rozlišení: domácí zvířata/zvířata volně žijící

3. třída

ČJ – opakování všech slovních druhů, podstatná - pád, číslo, rod

Vyjmenovaná a příbuzná slova po P

M – pamětné a písemné sčítání a odčítání do 1000, celá násobilka - opakování

PRV- Živá příroda – rostliny, poznávání, pojmenování, třídění

AJ – opakovat slovní zásobu, slovesa to be, to have + čtení textů z učebnice

4. tŘída

ČJ - opakovat vyjmenovaná slova, určování slovních druhů,rod, číslo a pád podstatných jmen,

nová látka: vzory podstatných jmen rodu středního a ženského

číst nahlas z čítanky

M - opakovat písemné sčítání a odčítání do1000, zápis rozvinutého čísla, zaokrouhlování

nová látka:. písemné násobení dvouciferného čísla jednociferným

Geometrie: rovnoběžky, různoběžky, kolmice

- ekosystémy - les, louka a pastvina, pole, park, zahrada , zvířata a rostliny

dobrovolné. nakreslit obrázek ekosystému,zvířete nebo rostliny

dobrovolné: napsat referát k tématu

VL - kraje ČR, jak se jmenují, krajská města, povídání o všech krajích si přečíst, nemusí umět,najít na internetu 1 pověst o městě, hradu nebo zámku

dobrovolné: napsat referát o městě v ČR

AJ - doplnit slovíčka,opakovat,napsat slovíčka z nové lekce

5. A

ČJ - přídavná jména - procvičovat vzory

M - dělení dvojciferným číslem, počítání s velkými čísly

VL - Česká republika

- lidské tělo

5. B

ČJ - zopakovat si vzory podstatných jmen - rod mužský, ženský, střední

M - počítáme s velkými čísly - nad 1 milion

- žáci s IVP - násobilka 4, 5, 6

VL- opakovat státy Evropy, naše sousední státy - Slovensko, Polsko

- opakovat učivo - lidské tělo

0 zobrazení

© 2019 ZŠ Tolerance I Mochovská 570, Praha 9 I telefon +420 281 862 033 I by www.fullhouse.cz